Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Uspešno zaključen postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva

Občina Brežice je v maju 2020 uspešno zaključila zahteven postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s podpisom koncesijskih pogodb za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove s konzorcijem partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor. S prenovo v vrednosti cca 5 milijonov evrov bodo javni objekti energetsko učinkovitejši, zato je prihranek na letni ravni zaradi nižjih stroškov pričakovan v višini 308.267 evrov. Poleg prihranka bo občina s prenovami tudi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno. To je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

V 2020 bo izvedena energetska prenova 15 javnih objektov v lasti Občine Brežice

Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice začenja še en pomemben projekt energetske sanacije javnih objektov.  Občina bo skupaj z zasebnima partnerjema po principu javno-zasebnega partnerstva v 15-letnem koncesijskem obdobju prenovila 15 javnih objektov. V ta namen je občina pridobila na razpisu Ministrstvo za infrastrukturo 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo občini. Kot je poudaril župan, Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev zraven že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih.

Izvajalce načrtovanih ukrepov energetske sanacije je izbral zasebni partner, ki je z deli začel takoj po podpisu pogodb. Predviden zaključek energetske obnove objektov je konec leta 2020. Pri izvajanju dela v javnih zavodih, še posebej v šolah in v zdravstvenem domu, bo poskrbljeno, da dela ne bodo motila rednega delovanja. Dinamika izvajanja del na objektih poteka v dogovoru z Občino Brežice, upoštevaje vremenske razmere in urnik javnih zavodov.

Izjava člana uprave družbe Petrol d.d. mag. Jožeta Bajuka o sodelovanju pri energetski sanaciji javnih stavb v občini Brežice.m4a

Celovita energetska prenova desetih objektov in delna prenova petih objektov

Prvi sklop koncesijske pogodbe zajema celovito energetsko prenovo desetih objektov, to so OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, telovadnica pri OŠ Globoko, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbena šola Brežice, telovadnica  pri OŠ Artiče, Knjižnica Brežice, stadion Brežice (stavba), Športna dvorana Dobova in Športna dvorana Brežice. Za te objekte bodo izvedeni ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, prenova plinskih kotlovnic ter kotlovnic na ELKO (ekstra lahko kurilno olje), prenova ogrevalnih virov z vgradnjo toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave in vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Drugi sklop zajema delno energetsko prenovo petih javnih objektov – OŠ Kapele,  OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, Zdravstveni dom Brežice in Mladinski center Brežice. Gre za prenovo predvsem tehnoloških sistemov stavb: sistemov ogrevanja, prezračevanja, hladilnih sistemov in sistemov učinkovite razsvetljave.

Podatki glede energetske sanacije po JZP 2020.pdf

Zasebna partnerja bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju zagotovila tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov v javnih objektih.

Finančna konstrukcija investicije

Skupna investicijska vrednost projekta energetskih prenov 15 javnih objektov znaša 4.939.282 evrov. Večino investicije (92 %) predstavlja celovita energetska prenova stavb, medtem ko tehnološka prenova stavb predstavlja 8 % celotne investicije. Konzorcij partnerjev  PETROL d.d. in Plistor d.o.o.  investira 2.474.580,43 evrov (50,1 %), 1.816.247,00 evrov (36,77 %) so pričakovana evropska sredstva iz kohezije, delež občine pa znaša 648.453,87 evrov (13,13 %).

Projekt je pripravljen in izveden v skladu z določili programa Energetske prenove javnih stavb Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Delite