Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

Župan obeležil polnoletnost vodenja občine Brežice

Brežice, 31. marec – 1. aprila 2023 bo župan Občine Brežice Ivan Molan dopolnil 18 let vodenja brežiške občine. Kar predstavlja 157.788 ur posluha za občane, 6.574,5 dni uresničevanja načrtov, 939 tednov razvoja in 216 mesecev sodelovanja. Ob tej priložnosti je predstavil pot županovanja od leta 2005 pa vse do danes, ko je sodeloval z 10 podžupani in podžupanjami, od tega so tri podžupanje funkcijo opravljale poklicno. Prav tako je v tem času sodeloval z več kot 150 svetnicami in svetniki občinskega sveta.

Župan Ivan Molan je v uvodu predstavil 10 načel vodenja, ki so temelj njegovega delovanja že 18 let:

1. sodelovanje in vključenost (tako občinskega sveta kot občanov),

2. organiziranosti občinske uprave (z namenom zagotavljanja kakovostnega dela in učinkovitosti ob sledenju razvoju ter odzivom na spremembe v svetu beleži občinska uprava tri večje reorganizacije v času od 2005 do 2016);

3. stabilno poslovanje občine (skrbno spremljanje prihodkov in odhodkov, zagotavljanje likvidnosti, spoštovanje plačilnih rokov);

4. dolgoročno načrtovanje razvoja/investicij  (priprava prostorskih aktov in sledenje razvojnim pobudam – Občinski prostorski načrt sprejet v 2014, trenutno se vodijo 6. spremembe OPN, priprava investicij v sklopu načrtov razvojnih programov);

5. optimizacija javnih zavodov (- javni zavodi kot podaljšana roka občine in kakovosten servis za občane, jasne naloge posameznih zavodov, združevanje zavodov);

6. izboljšave prostorskih pogojev (za vrtce in šole, večnamenski domovi po vseh 20 krajevnih skupnostih, ipd.),

7. fleksibilnost pri reševanju težav občank in občanov (dostopna občinska uprava, tudi preko spletnih orodij, uvedli ankete o zadovoljstvu občanov, s pomočjo sistema ISO standarda vzpostavili pregledne postopek z jasnimi pristojnostmi in odgovornostjo);

8. kontinuirano in k ciljem usmerjeno vodenje (izvajanje dolgoročnega razvoja na vseh področjih od infrastrukture do npr. gasilstva);

9. povezanost z lokalnim okoljem (redno sodelovanje s KS, društvi, občani, tudi v sklopu skupnih dogodkov in prireditev, npr. Brežiški oktober, participativni proračun) in

10. sprejemanje odločitev za spremembe (občina sledi in odgovarja na spremenjene potrebe občanov, uprava in podporne službe občine se prilagajajo izzivom in nepredvidenim dogodkom na ravni lokalne skupnosti, regije, države, sveta.)

Občina po meri občanov

Župan je predstavil stanje občine pred 18 leti, ko sta jo zaznamovala nesodelovanje v občinskem svetu, pomanjkanje virov prihodkov in zato tudi investicij. Ves čas se je zavzemal za vzpostavitev politične stabilnosti in korektnega  sodelovanja koalicije in opozicije v občinskem svetu. Zaradi potreb po prilagoditvi zahtevam razvoja, učinkovitosti in potrebam občanov je bila v teh letih potrebna tudi reorganizacija občinske uprave, javnih zavodov in gospodarskih javnih služb z ustanovitvijo JP Komunala Brežice d.o.o.

Velik poudarek daje tudi transparentnosti delovanja občine, kar dokazujejo tudi podatki, da je občina Brežice na 5. mestu kot najbolj transparenta slovenska občina v raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin.

Ob uvedbi preglednega sistema delitve proračunskih sredstev je pomembno tudi ohranjanje odnosov in obveščanje javnosti preko različnih kanalov ter sodelovanje in dostopnost župana za prav vsakega občana.

Za sodoben razvoj gospodarstva, turizma in kvalitetnih bivanjskih razmer v občini je pomemben Občinski prostorski načrt, ki predstavlja prvi sodobni prostorski dokument in trenutno so v pripravi že 6. spremembe in dopolnitve OPN-ja. Poudarek je predvsem na vključevanju širše javnosti in izvajanju različnih delavnic in posvetov na področju prostora za prihodnje, vključevanje mladih (npr. izvedba pilotnega projekta umeščanja glamping enot po občini, ureditev mesta, …)

Župan je izpostavil nekatere večje dosežke občine, predvsem pa uspešno pridobivanje dodatnih virov proračunskih sredstev, ki so v času od 2005 do 2023 odločilno prispevala k uresničitvi investicij v skupni vrednosti dobrih 200 milijonov evrov, od tega EU in državna sredstva v skupni višini 74 milijonov evrov.

Med leti 2005 in 2018 je občina investirala osnovna vlaganja v infrastrukturo, ki je ključnega pomena za kvalitetno bivanje in okolje. Od  leta 2018 pa do danes je sledilo obdobje od infrastrukture do vsebinskih projektov in višjega standarda bivanja. V občini se je zagnal močan investicijski cikel, uspešno so bila pridobljena EU sredstva za vsebinske projekte (Stavi na zdravje, Šport za zdravo starost, Občuti svobodo vode …), sledila je obnova kulturne dediščine ( mostovi, grad, Vodovodni stolp, ureditev Banove domačije), ter nadaljevanje energetskih sanacij stavb za okoljsko nevtralno občino.

Rezultati uspešnega dela se kažejo tudi v prejemu številnih nazivov in dosežkov občine Brežice ter javnih zavodov v zadnjih letih. Med njimi je župan še posebej izpostavil platinasti znak Slovenia Green, Evropsko mesto športa 2022, naziv Mladim prijazna občina, Branju prijazna občina, Evropska digitalna šola 2023 ( OŠ Brežice, Sic Brežice ), 15 let sodelovanja v projektu Evropski teden mobilnosti in 20 let pobratenja med Mestom Dobřany in Občino Brežice, ki povezujeta češki osnovni in glasbeni šoli (izmenjave več kot 300 učencev in 70 učiteljev).

Občina Brežice je izpostavljena na ravni države kot primer dobre prakse na področju turizma z dodano vrednostjo in gospodarstva.

Na gospodarskem področju se je župan v 18 letih delovanja predvsem zavzemal  za opremljanje gospodarskih in industrijskih con do širitve proizvodnje in novih podjetij v občini (IPC Brezina, TPC Slovenska vas, OC Dobova; podjetja Kovis, TPV Automotive, CityConnect, Narayan, …); občina je v 2022 namenila za 25 % več finančnih sredstev za spodbude in ukrepe na področju podjetništva, ustanovitev Centra za podjetništvo (coworking prostori, brežiški podjetniški dnevi priložnosti …)

Na področju turizma je izpostavil kolesarske steze, rast manjših ponudnikov, ki so  v zadnjih 10 letih iz 1% nočitev ustvarili že 10% vseh nočitev v občini. Zabeleženih je več kot 100 manjših ponudnikov, ki so v letu 2022 ustvarili 67,737 nočitev.  Občina se lahko pohvali tudi z blagovno znamko Brežice selection (blagovna znamka visokokakovostne ponudbe z lokalno dodano vrednostjo) dogodki Mestna promenada, Brežice moje praznično mesto, ipd., Konec meseca maja pa bo svoja vrata odprl tudi paviljon ob Vodovodnem stolpu. Občina Brežice (oz. ZPTM) bo v letu 2023 pridobila Zero waste standard in se vključila v sistem Zero waste občin (zero waste bodo tudi poletne prireditve v mestu).

Občina Brežice je za spodbude kmetijstvu v letu 2022 namenila rekordnih 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov. Predvsem pa namenja sredstva za ohranjanje in razvoj podeželja, projekte zaščite in priznavanje avtohtonih sort in jedi (pišeška marelica, rumeni plavec, bizeljski kolač, krškopoljec), v načrtu pa je tudi posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo.

Na področju športa občina Brežice namenja za programe dvakrat krat več sredstev od evropskega povprečja. (obnova nogometnega stadiona, atletskega stadiona, pump truck, igrišča in rekreacijski parki po KS, kolesarske povezave)

Ob tem je župan poudaril, da imamo v občini urejeno primarno zdravstveno oskrbo, še več, trenutno potekajo gradbena dela za širitev prostorov ZD Brežice in Lekarne Brežice. Prav tako občina ponuja kakovostno izobraževanje, saj imamo 8 osnovnih šol, srednji šoli in fakulteto.

Občina Brežice je od leta 2025 do 2022 za nevladne organizacije, javne zavode, podjetja in občane namenila 155 milijonov evrov (subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi in transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Tudi v prihodnje je Molanov cilj vodenja zagotoviti kakovostno okolje za občane in obiskovalce vseh generacij.

„Kjer se dobro počutijo občani, se bodo dobro počutili tudi obiskovalci,“ je poudaril župan.

Tako bo občina Brežice tudi v prihodnosti delovala s ciljem zelene in trajnostne lokalne skupnosti, velik poudarek bo dala tudi na čim večjo energetsko samooskrbo, sledile bodo gradnje oz. širitve šol Artiče, Globoko, Brežice, gradnje in obnove večnamenskih domov, povečevanja fonda občinskih stanovanj in stanovanj za mlade.

Razvile se bodo številne priložnosti za turizem in šport (akumulacijsko jezero ob HE – Dostopni vodni center, rekreacijske površine, tekmovalna veslaška steza, razgledna ploščad na sv. Vidu). Na področju gospodarstva si občina želi zagotavljanje kakovostnih delovnih mest.

Občina bo aktivno sodelovala z državo, da izpolni zaveze do občine in občanov. Želi si biti aktivno vključena v postopek načrtovane izgradnje 2. bloka NEK in imeti močno vlogo pri oblikovanju in odločanju glede regije Posavje.

 Župan se je ob zaključku novinarske konference zahvalil novinarjem in predstavnikom medijev za korektno delo, saj z rednim obveščanjem javnosti o delu občine pomembo prispevajo h kakovostnemu življenju v lokalni skupnosti.

Delite