Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Sanacija in zaščita skalnega podora v Slovenski vasi

Občina Brežice izvaja sanacijo in zaščito sklanega podora v Slovenski vasi, na odseku cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač, ki ogroža cesto ter 12 stanovanjskih objektov, kjer živi 21 občank in občanov.

Trenutno Izvajalec del v pobočje vrta luknje, kamor umešča jeklene žice in palice, ki predstavljajo sidra za stebre. Na stebrih bo  napeljana žica, na kateri bo napeta varovalna mreža oz. podajno lovilna ograja, ki bo zadržala skale, če se bodo odkrušile od pobočja. Zaključek sanacije je načrtovan v septembru 2021.

Vrednost investicije je približno 363.000 evrov, od tega 288.000 evrov sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, ostala sredstva pa zagotavlja Občina Brežice.  Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje Monterra d.o.o. iz Hrvaške.

Cesta JP 525062 Slovenska vas-Filipač poteka tik ob slovensko hrvaški meji ob reki Bregani. Na več območjih se nad cesto pojavljajo erozijska območja, pa tudi potresni sunki, zmrzal in močna deževja so v preteklih letih sprožili kar nekaj skal, ki so ogrožala tako cesto kot stanovanjske objekte na tem področju. Občina Brežice se je zato odločila za nujno sanacijo dela področja, ker je 12 stanovanjskih objektov.

V ta namen je občina izdelala študijo –  Geološko-geotehnični elaborat po elementarnih dogodkih na cesti JP 525062 Slovenska vas-Filipač. V sklopu študije so strokovnjaki preučili velikost skal, njihove lokacije in predlagali lokacije za postavitev varovalnih mrež oz. lovilnih ograj. Na podlagi rezultatov opravljene študije in predlaganih ukrepov je občina pripravila projektno dokumentacijo za sanacijo skalnega podora. 

Občina je sanacijo prijavila na poziv Ministrstva za okolje in prostor in bila uspešna s pridobivanjem sredstev za sofinanciranje projekta sanacije v sklopu Programa nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020/21.

Delite