Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Brežiški Vodovodni stolp kmalu z novo podobo in vsebino

Občina Brežice je pridobila gradbeno dovoljenje (pravnomočno z dnem 13. 2. 2021) za projekt obnove Vodovodnega stolpa, simbola mestna in občine. Občina ga želi obnoviti in urediti kot razgledno točko, ki bo obogatila turistično ponudbo. Površina je omejena, zato bo stolp v celoti namenjen kulturnim in tehničnim vsebinam znamenitosti Brežic. Spremljevalne dejavnosti kot so info točka, trgovinica s spominki, kavarna, sanitarije, bodo umeščene v paviljon ob stolpu. Občina načrtuje začetek del obnove letu 2021, najprej pa bo potrebno z rebalansom proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Ocenjena vrednost celotnega projekta obnove stolpa znaša 1,9 milijona evrov, potrebno bo izvesti statično sanacijo ter rekonstrukcijo tako notranjosti kot zunanjosti objekta. Občina načrtuje zaključek obnovitvenih del stolpa v oktobru 2022.

Zvočna izjava župana Ivana Molana o načrtovani obnovi Vodovodnega stolpa

Obnova vodovodnega stolpa zajema urejanje dokumentacije, ureditev lastniških razmerij (urejena je bila sporazumna prekinitev najemne pogodbe za stolp, v letu 2020 je bil izveden tudi odkup sosednje nepremičnine za ureditev načrtovanega paviljona) in sredstva za obnovo ter ureditve.

Zaenkrat vsa sredstva za obnovo zagotavlja občina iz lastnega proračuna. Občina si želi za projekt obnove pridobiti tudi državna in evropska sredstva, kar pa bo mogoče, v kolikor bo objavljen ustrezen razpis za sofinanciranje.

Občina Brežice je že pristopila k izbiri izvajalca za projektiranje paviljona, ki bo stal ob stolpu v sosednjem objektu, v nizu hiš v ulici Stare pravde, in bo namenjen obiskovalcem, saj se v stolpu zaradi premajhne površine ne morejo izvajati dejavnosti, kot je trgovinica spominkov, kavarna, itd.  Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, tako turistične kot kulturne in družabne, občina še načrtuje, kot pa je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, jih bodo zagotovo kombinirali tako z Mestno hišo kot tudi s Posavskim muzejem Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice. Ureditev paviljona je načrtovana v letu 2023.

Podrobneje o obnovi oz. rekonstrukciji Vodovodnega stolpa

Ob statični sanaciji bo z rekonstrukcijo notranjosti stolp prilagojen novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bo omogočena s stopnicami in dvigalom, kar omogoča dostopnost vsem, tudi ljudem, ki so gibalno ovirani.

V sklopu projekta se bo uredila klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž. Rekonstrukcija stolpa predvideva odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do 4. etaže in izvedbo novih etaž z notranjim samonosnim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov v 5. nadstropju in vodohrana (6. nadstropje).

Vgrajeno dvigalo nosilnosti do 8 oseb bo ustrezno za invalide na vozičku s spremstvom.  Na nivoju vodohrana bo izveden preboj sten, ki bo obiskovalce pripel do obstoječih oken v osmerokotnem lesenem ovoju rezervoarja. Spodnji del rezervoarja bo napolnjen z vodo v višini cca. 30 cm, nad tem pa bodo izvedena steklena tla, ki bodo spominjala obiskovalce na prvotno funkcijo vodovodnega stolpa.

Na nivoju pritličja se bo uredila info točka za oglede obiskovalcev v organiziranih skupinah. Prvo nadstropje do četrtega bo namenjeno za predstavitev vsebin iz preteklosti povezanih s stolpom, tehnična plat delovanja stolpa in raznovrstne predstavitve znamenitosti in ponudbe v sami občini.

Lesena konstrukcija strehe in osmerokotnega lesenega ovoja vodohrana, skupaj s polkni, bo ponovno restavrirana in prenovljena, kot je bilo izvedeno že v 90. letih. Prenovljena bo streha stolpa in ohranjena obstoječa strešna okna V kleti bodo obstoječi prostori sanitarij prilagojeni dostopu z dvigalom in uporabi za invalida. V pritličju in zgornji etaži si bo možno natočiti tudi vodo, ki bo rdeča nit obiska stolpa. Izvedla se bo temeljita prenova inštalacij in uredilo ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe.

Nad vhodom v stolp bo postavljena nova, višja nadstrešnica, ki bo konstrukcijsko ločena, vendar funkcionalno povezana s stavbo in bo nudila senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. Ploščad pred stolpom bo opremljena z zasaditvijo v premičnih koritih z rastjem.  Nova zasnova v ospredje postavlja stavbo in njene elemente kot del izjemne tehniške dediščine, ki svojim obiskovalcem približuje njeno delovanje in ustrezno umestitev v kontekst časa.

Ob pripravi idejne zasnove obnove in rekonstrukcije Vodovodnega stolpa se je občina srečala z izzivi, ki jih je postavil Zavod za varstvo kulturne dediščine.  S sodelovanjem vseh deležnikov je bila pripravljena ustrezna rešitev, ki bo bogatila Brežice tako na kulturnem kot tudi turističnem področju.

Delite