Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

100.000 evrov neposrednih spodbud za razvoj podjetništva v občini Brežice

Občina Brežice je 18. avgusta objavila povabilo k oddaji prijav na javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020. Sredstva javnega razpisa v skupni višini 100.000 evrov so zagotovljena za naslednje namene: za sofinanciranje investicij (74.000 evrov), za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo (20.000 evrov), ter za sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev (3.000 evrov), ter za sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru (3.000 evrov).

Upravičenci do sredstev tega razpisa so mikro in majhna enotna podjetja ter tudi samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 9. 2020, besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Brežice – https://www.brezice.si/sl/novice/2020081813141519/javni-razpis-za-pospesevanje-razvoja-podjetnistva-v-obcini-brezice-za-leto-2020.

Posamezni vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000 evrov (brez ddv) in minimalno vrednost v višini 4.200 evrov (brez ddv), razen za podjetja, mlajša od treh let, kjer je najmanjša vrednost lahko 1.000 evrov.

V skladu z namenoma A in C se z razpisanimi sredstvi sofinancirajo začetne investicije in stroški udeležbe na sejmih, ki so bili izvedeni v obdobju od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2020. V skladu z namenom B in C se sofinancirajo stroški novih delovnih mest in stroški najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020.

Novosti javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020

Občina Brežice v letu 2020 omogoča prijavo manjših investicij (minimalna  vrednost 1.000 evrov brez DDV) za upravičence, ki so registrirani največ tri (3) leta. Občina preko razpisa daje tudi možnost sofinanciranja največ treh (3) zaposlitev do višine 200 evrov/mesec za zaposlitev za polni delovni čas, razpis omogoča tudi sofinanciranje vseh sejemskih nastopov s ciljem promocije lastne proizvodnje in ponudbe.

Ostale spodbude za razvoj podjetništva

Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstvo v občini, zato s svojim delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj poleg vsakoletnega razpisa za neposredne finančne spodbude podjetnikom, zagotavlja s širokim naborom ukrepov -od komunalnega opremljanja zemljišč v poslovno-industrijskih conah, urejanja cestnih povezav do urejanja prostorskih aktov. Občina Brežice je investitorjem že prodala vsa opremljena zemljišča v svoji lasti v Obrtni coni Dobova, kjer občina že načrtuje širitev. Občina Brežice je tudi z dopolnitvijo in spremembo veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za IPC Brezina omogočila širitev proizvodnje podjetja TPV, ki z vrednostjo več kot 50 milijonov evrov predstavlja gospodarsko investicijo državnega pomena.

Izjava župana Občine Brežice Ivana Molana o razpisu za finančne spodbude razvoju podjetništva v občini v 2020

Delite