Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Sestanek z izvajalcem zimske službe glede ukrepov za izboljšanje storitve

Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga v skladu z odlokom kot obvezno občinsko gospodarsko javno službo izvaja javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalcem KOP Brežice d.d.. Na temo opravljanja zimske službe in pluženja, glede katerega so se občani pogosto obračali na občino, se je župan Občne Brežice Ivan Molan sestal s predstavniki javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Na sestanku je bila predstavljena analiza izvedbe in ukrepi za izboljšanje storitve v prihodnje.

Največ pripomb na izvajanje zimske službe je bilo glede jutranje neprevoznosti nekaterih odsekov lokalnih cest ob močnem sneženju iz 22. na 23. januar, ki je v nekaterih krajih občine, kot sta npr. naselji Križe in Pečice, ustvarilo tudi do 4 m visoke zamete. Med glavnimi vzroki za zamude pri čiščenju cest so bili prepozen odzivni čas izvajalca pluženja, neustrezna prioriteta odsekov za začetek pluženja in pomanjkljivo poznavanje cestnega omrežja s strani podizvajalca. Težave je izvajalcu povzročalo tudi podrto drevje na cestah, ki ga je bilo potrebno najprej odstraniti, da je lahko plug očistil cesto. Po podatkih javnega podjetja ni bilo zjutraj 23. januarja zagotovljene ustrezne prevoznosti na skupaj 8 km ali 2,5 % javnih poti (od 319 km) in 35 km oz. 12 % lokalnih cest (od 288 km).

Javno podjetje je že sprejelo in pričelo izvajati ukrepe, ki bodo v prihodnje izboljšali izvajanje zimske službe. Ti obsegajo zgodnejši časa pripravljenosti podizvajalca pred predvidenim začetkom pluženja, zagotavljanje več plužno-posipnih enot ter spoznavanja tras in prioritet pluženja lokalnih cest z vozniki podizvajalca.

O zimskem vzdrževanju cest

Zimsko vzdrževanje cest oz. zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko zaradi zimskih pojavov (sneg, žled, poledica itd.) normalno odvijanje prometa postane ogroženo. Občina Brežice ima zelo razgibano območje (nižine, hriboviti predeli, prelazi in kotline). Pokrajina je močno pokrita z  gozdovi, zato se v zimskem času na teh predelih zadržuje megla, vozišča pa so mokra in spolzka. Obstaja velika nevarnost žledu in poledice.

Odstranjevanje snega

Odstranjevanje snega iz javnih površin se prične takrat, ko je razvidno, da bo višina snežne odeje dosegla višino, ko ceste več ne bodo prevozne. V skladu z določili 30. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur. l. RS št. 38/16) je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. Cesto štejemo za prevozno tudi takrat, če je promet oviran zaradi ostankov snega na vozišču. Prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih.

Poledica

Poledica predstavlja največji strošek zimske službe. Nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja. Pojavlja se skozi vso zimo in ni odvisna od količine snežnih padavin. Ko se temperatura vozišča oz. ozračja spusti pod 0°C in je le to vlažno, nastaja poledica. Dežurne ekipe morajo neprestano opravljati nadzor vozišča in spremljati temperaturne razlike. Posebno pozorne morajo biti na kritične odseke, ki so izkustveno znani. To so ostre krivine, večje strmine, senčni odseki (posebej v gozdovih in ob vodotokih), mostovi, cestna križišča ipd. Posipanje se začne takoj, ko se zazna prvi pojav poledice. Na kritičnih cestnih odsekih, kjer se poledica pogosto pojavlja, je potrebno kot opozorilo udeležencem postaviti dodatne prometne znake. Na takšnih, odsekih se opravlja preventivni posip ceste že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne ceste.

Delite