Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice sklenila pogodbe za sofinanciranje programov 155 nevladnih organizacij

Občina Brežice je na podlagi javnih razpisov sklenila pogodbe s predstavniki 155 nevladnih organizacij, katerimi sofinancira izvajanje programov in projektov v skupni višini 588.000 evrov. Občina Brežice pripravlja tudi objavo ostalih rednih razpisov kot je javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev in javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2020.

S podpisom pogodb, ki je letos potekal malo drugače, saj je bil prilagojen novim okoliščinam in ukrepom, je občina Brežice zaključila postopke javnih razpisov za sofinanciranje programov in projektov na področjih ljubiteljske kulture, drugih programov kulture, kulturnih spomenikov lokalnega pomena, športa, mladine, turističnih društev in zvez, zdravstvenega in socialnega varstva. Na razpise je prispelo skupno 160 vlog, med katerimi so komisije po področjih za nadaljnje sofinanciranje izbrale 155 vlog, ki so ustrezale merilom razpisov.

Po besedah vodje Oddelka za družbene dejavnosti, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj Patricie Čular, pristojnega za nevladne organizacije, je najvišji delež razpisanih sredstev namenjen za področje športa, kjer je vlogo oddalo tudi največ, to je 45 prijaviteljev. Občina Brežice na področju športa sofinancira stroške uporabe športnih objektov za redne vadbe, strokovni kader, delovanje društev, tekmovalne stroške, izobraževanje, organizacijo športnih prireditev in publikacije. Skupna višina sredstev za področje športa je 409.000 evrov.

Poleg pokrivanja delovanja ljubiteljske kulture, kjer bo v letu 2020 svoje redne programe izvajalo 28 prijaviteljev s sekcijami, je občina z razpisi drugih programov kulture 14 prijaviteljem odobrila dodatna sredstva za nakup in obnovo opreme za delovanje društev, pokrivanje stroškov prostora za vadbo, nakupe uniform, pripravo in izdajo strokovne literature in izvedbo raziskovalne dejavnosti. Skozi sklenjeno partnerstvo pa bo občina sodelovala tudi pri obnovi sedmih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Ljubiteljski kulturi tako občina neposredno namenja 109.000 evrov proračunskih sredstev.

Na področju dela z mladimi so prijavitelji prejeli podporo za vseh 16 oddanih projektov v skupni višini 12.000 evrov. Ravno tako so bila uspešna vsa društva in zveza na področju turizma, kjer je 16 vlagateljev prejelo sredstva v višini cca 25.000 evrov. Na področju zdravstvenega in socialnega varstva bo 30 prijaviteljev prejelo sredstva v skupni višini 33.000 evrov.

Delovanje nevladnih organizacij, ki je vidno javnosti skozi izredne dosežke številnih posameznikov in skupin na različnih področjih, vseskozi podpira in izpostavlja tudi župan Občine Brežice Ivan Molan. Kljub zniževanju proračunskih prihodkov v zadnjih letih župan zagovarja in ohranja višino razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje dela nevladnih organizacij. Občina Brežice delo prostovoljcev v okviru društev podpira tudi skozi številne že izvedene in načrtovane investicije v kakovostno infrastrukturo in izboljševanje ostalih pogojev.  Delo društev, zvez in javnih zavodov postavlja Občina Brežice med prednostne naloge, saj se zaveda njihovega pomena pri soustvarjajo življenja  v lokalni skupnosti in prispevka k višji kakovosti bivanja občank in občanov.

Kot pravi vodja Oddelka za družbene dejavnosti, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj Patricia Čular, bo letošnje leto, glede na izredne okoliščine epidemije, velik izziv za vse nevladne organizacije, saj bodo morali svoje programe glede na okoliščine nekoliko prilagoditi. Društva bodo imela zagotovo pomembno vlogo tudi pri ponovnem zagonu življenja v spremenjeni podobi lokalni skupnosti.

Delite