Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Občina Brežice ima proračuna za leti 2020 in 2021

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki z veliko večino potrdili sprejem odlokov o proračunih za leti 2020 in 2021. Skupna višina proračunov znaša skoraj 70 milijonov evrov, od tega občina dobrih 31 milijonov evrov namenja za investicije. Glavno vodilo pri pripravi proračunov je bilo zagotoviti sredstva za nemoteno življenja občanov in načrtovati enakomeren razvoj občine s pomočjo investicij po vseh krajih.

Proračunski prihodki za leto 2020 znašajo 28 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34 milijonov evra, od tega znaša znesek za investicije 15,2 milijona evrov oz. 45% celotnega proračuna. Proračunski prihodki za leto 2021 znašajo 33 milijonov evrov, odhodki pa so načrtovani v višini 34,5 milijona evrov, od tega znaša znesek za investicije 16,3 milijonov evrov, kar je 47% celotnega proračuna. Proračuna sta investicijsko naravnana, kljub temu ohranjata sredstva za spodbude razvoju kmetijstva, podjetništva in turizma ter za delovanje društev, ki delujejo na različnih področjih v občini Brežice.

Večje investicije v letu 2020

Občina Brežice zaradi kompleksne finančne konstrukcije in zaradi omejenih proračunskih sredstev pripravlja večletne oz. fazne projekte. Tako je večina večjih projektov načrtovana za izvedbo v letu 2020 in tudi v 2021. V letu 2020 se bo pričela obnova železnega mosta čez reko Krko, v Cerkljah ob Krki pa se bo začela obnova lesenega mosta. Zaključila se bo obnova stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah, ki bo nudila prostor za dejavnosti varstveno-delovnega centra, bivalne enote in društva.

Predvidena so sredstva za projekt širitve zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah ter za širitev Obrtne cone v Dobovi v obsegu cca 10 ha. V tem letu se začenja gradnja vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Predvidena je tudi energetska sanacija stavb v lasti občine za katera bo občina pridobila sredstva za sofinanciranje. Celovita energetska sanacija objekta je načrtovana za OŠ Dobova in ŠD Dobova, OŠ Globoko, OŠ Pišece, GŠ Brežice, Stadion Brežice, Knjižnico Brežice, OŠ Bizeljsko, telovadnico pri OŠ Artiče in ŠD Brežice.

Občina bo izvedla v sklopu večfazne obnove nogometnega stadiona gradnjo pomožnega igrišča z umetno travo v Brežicah. Načrtovana je gradnja dveh kolesarskih stez v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo s pomočjo evropskem sredstev na podlagi Dogovora za razvoj regij. To bosta kolesarski stezi Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas.  Sledi nadaljevanje izgradnje kanalizacije Krška vas, gradnja in obnova vodovodov, letno bo občina namenila po 300.000 evrov za zamenjavo salonitnih oz. dotrajanih cevi vodovodnega sistema. Začenja se tudi projekt hidravličnih izboljšav.

Na področju turizma namerava občina urediti Vodovodni stolp, vzpostaviti aktivnosti na jezeru ob HE Brežice, investirati v inovativne turistične produkte in nove turistične atrakcije. V letih 2020 in 2021 bodo potekali tudi projekti participativnega proračuna – za 16 projektov je namenjenih 200.000 evrov v dveh letih.

Občina Brežice namenja sredstva za izboljšanje prometne varnosti, tako za gradnjo pločnikov (pričetek urejanja pločnika Kalin-Obrežje) kot za urejanje cest (tudi ceste pri pokopališču Brežice), sredstva so namenjena tudi za obnovo večnamenskih domov (Velike Malence, Sromlje…).

Poleg sredstev za investicije občina namenja denar za gasilska vozila, v letu 2020 bosta dobavljeni dve vozili za prostovoljno gasilski društvi s pomočjo sredstev Ministrstvo za obrambo.  Občina zagotavlja tudi sredstev za delovanje javnih zavodov in društev, podpira projekt brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, pričenja projekt Stavi na zdravje, podpira Splošno bolnišnico Brežice, spodbuja kmetijstvo, gospodarstvo in turizem.

Delite