Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Optično širokopasovno omrežje v občini Brežice

V občini Brežice je načrtovano pokrivanje 835 belih lis, kjer odprto optično širokopasovno omrežje (OŠO) gradi podjetje GVO, d.o.o.. Za področje pokrivanja t. i. belih lis gradbena dela na terenu potekajo kot načrtovano po posameznih krajih. Občina Brežice je pridobila podatke o aktualnih delih, ki potekajo na področju občine. Polaganje optičnega omrežja poteka tudi v sodelovanju z občino – npr. ob izvajanju projekta hidravličnih izboljšav v Vitni vas je sočasno potekalo tudi polaganje optičnega kabla.

Na področju belih lis, ki obsegajo Blatno, Dečno selo, Mali vrh in Curnovec so gradbena dela v izvajanju: v Blatnem zaključena, trenutno potekajo na Malem vrhu, nato sledi še Curnovec in Dečno selo. Izvajajo se tudi montažna dela.

Bele lise na področju Blatno, Mali vrh, Piršenbreg, Globoko: gradbena dela v Blatnem v večini že izvedena, po ostalih krajih se izvajajo, enako montažna dela.

Področje belih lis Dramlja in Bizeljska vas:  gradbena dela v Dramlji so zaključena, montažna dela v izvajanju. Gradbena dela v Bizeljski vasi so načrtovana v letu 2023.

Področje belih lis, ki obsegajo Podgorje, Bizeljsko, Drenovec in Bukovje: gradbena dela so v izvajanju v Podgorju pri Pišecah, Boštu, na Vidovi poti in Drameljšku, sledijo dela v Vrhovnici.  Drugi izvajalec začne z deli v Drenovcu pri Bukovju v smeri Orešja na Bizeljskem predvidoma do konca meseca. Obnova zračnih linij je načrtovana predvidoma do konca leta in v začetku 2023. Montažna dela se izvajajo.

Področje belih lis, ki obsegajo Dednjo vas, Pavlovo vas, Vitno vas, Bojsno in Pišece: gradbena dela so v izvajanju, izvedena so že v Dednji vasi, Pišecah, Podgorju pri Pišecah, Vitni vasi in Dramlji ter Bojsnem, v Brezju pri Bojsnem čaka izvajalec del na sočasno gradnjo z Elektrom Celje. Obnavljajo se zračne linije, montažna dela se izvajajo.

V projektiranju je ureditev za regionalni dostop od funkcijske lokacije (prostor, v katerem se bo nahajalo glavno komunikacijsko vozlišče) odprtega širokopasovnega omrežja (FL OŠO) Brežice v Globokem do Cerine, ena veja od Cerine skozi Žejno, Sobenjo vas, Globočice, Stankovo, Brvi, Stojanski vrh do Vinjega vrha, druga veja od Cerine skozi Dobeno Cirnik, Koritno, Veliko Dolino do Nove vasi pri Mokricah. Izvedba je načrtovana v letu 2023.

Optično širokopasovno omrežje se izvaja tudi na področju naselij Zgornja Pohanca, Križe, Volčje in Sromlje: obnovljene so zračne trase na območju Sromelj in Zgornje Pohance, delno dokončana gradbena dela v Sromljah ter montažna dela v izvajanju. Obnova zračnih linij in gradbena dela na območju Pečic in Križ so načrtovana v začetku leta 2023.

Podjetje GVO, d.o.o. gradi optično omrežje v občini Brežice v sklopu projekta pokrivanja t.i. belih lis v obdobju od marca 2022 do septembra 2023. Projekt se delno sofinancira iz Evropskega kohezijskega sklada za regionalni razvoj  preko javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij nove generacije GOŠO 5 – sklop 54 Brežice.

vir: www.brezice.si

Delite