Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Gradnja novega vrtca v Artičah poteka po načrtu

Gradbišče novega vrtca, ki je že pod streho, je skupaj s sodelavci obiskal župan občine Brežice Ivan Molan in si ogledal izvedena dela. Gradbena dela bodo zaključena v pogodben roku do 30. 10. 2021, sledilo bo opremljanje vrtca in nato selitev otrok v nove prostore. Selitev je predvidena v prvih mesecih leta 2022.

Gradnja vrtca pri OŠ Artiče se je začela junija in bo potekala do novembra 2021. Nov 5-oddelčni vrtec se gradi kot samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa in bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju (vsaka v velikosti minimalno 50 m2 in zunanjo teraso 24 m2). Skupaj bo neto tlorisna površina novega vrtca znašala 1.194,41 m2. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, vrtec gradi podjetje CGP d.d..

Poleg gradnje novega vrtca je pri OŠ Artiče potekalo tudi urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks in celovita energetska obnova telovadnice, ki je končana. Energetska obnova šolske telovadnice je bila izvedena v sklopu projekta javno-zasebnega partnerstva (občina in konzorcij zasebnih partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor) Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Brežice v letu 2020.

Naložbo v celovito prenovo telovadnice sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Delite