Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Uspešno zaključeni energetski sanaciji: stavba na nogometnem stadionu in Glasbena šola Brežice

Občina Brežice je v preteklem letu kljub vsem izzivom, ki jih je prinesla epidemija, zelo uspešno realizirala načrtovane investicije in projekte. Enega največjih projektov leta 2020 v vrednosti približno 5 milijonov evrov predstavlja energetska obnova 15 javnih stavb, ki je potekala v javno-zasebnem partnerstvu občine z družbo Petrol in podjetjem Plistor. Energetska sanacija je že izboljšala bivalne pogoje, prispevala bo k prihranku energije in zmanjšala onesnaževanje okolja. Po pripravljenih izračunih bo sanacija prispevala k zmanjšanju toplogrednih plinov v višini 485 ton CO2 letno, kar je enako količini CO2, ki bi jo letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

Projekt energetske sanacije je zajemal tako celovite kot delne prenove. Celovito so bili energetsko prenovljeni objekti, v katerih delujejo OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Globoko s telovadnico, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbena šola Brežice, telovadnica  pri OŠ Artiče, Knjižnica Brežice, stavba stadion Brežice, Športna dvorana Dobova in Športna dvorana Brežice. Delne energetske prenove so bili deležni objekti podružnične OŠ Kapele,  OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, Zdravstvenega doma Brežice in Mladinskega centra Brežice.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Stavba na nogometnem stadionu Brežice

Celovito je bila obnovljena stavba, v kateri imata svoje prostore tako Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice kot Zavod za šport Brežice. V sklopu energetske sanacije je bila izolirana fasada, zamenjano stavbno pohištvo (okna in vrata), kjer je bilo to potrebno, razsvetljava je bila prenovljena z energetsko varčnimi svetili. V celoti je bil prenovljen ogrevalni sistem, način ogrevanja je sedaj s toplotno črpalko z geosondami, zasebni partner v projektu bo v naslednjih 15 letih poskrbel tudi za energetsko upravljanje.

Med energetsko sanacijo je bila dodatno zamenjana streha na objektu, saj je bilo ugotovljeno, da je streha dotrajana, zato so bile težave z zamakanjem.  Občina Brežice je pristopila k izboru izvajalca za menjavo strehe ter kot najugodnejšega izbrala lokalnega izvajalca, ki je kakovostno in z občutkom uredil menjavo strehe. Vrednost del energetske sanacije je bila dobrih 320.000 evrov, izvajalce je izbral zasebni partner. Za menjavo strehe, ki jo je izvedba občina,  je namenila 65.000 evrov.

Kot je dejal direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević, v stavbi na nogometnem stadionu deluje Center za krepitev zdravja in z energetsko sanacije stavbe, v kateri je center, so zelo zadovoljni. S sanacijo so se izboljšali pogoji delovanja zaposlenih v centru, s tem pa bodo tudi občani deležni boljših pogojev obravnave.

Glasbena šola Brežice

Ravnatelj Glasbene šole Brežice Daniel Ivša je dejal, da je za glasbeno šolo energetska sanacija objekta velika pridobitev. Ker stavba glasbene šole spada pod varstvo kulturne dediščine, je bila sanacija še dodaten izziv. Dotrajana okna so bila zamenjana z novimi, ogrevanje stavbe se je iz kurilnega olja zamenjalo s toplotno črpalko. Zaradi nemotenega delovanje le-te je bila do šole na novo napeljana močnejša električna napeljava. Zamenjala se je tudi razsvetljava v notranjih prostorih.

Poleg varčevanja z energijo in okolju prijaznejšemu načinu ogrevanja so za glasbeno šolo pomembni tudi naslednji elementi: možnost boljšega prezračevanja prostorov, nekoliko večja in predvsem enakomerna vlažnost v učilnicah (Vlažnost prostorov med 40% – 60% je pomembna tudi za boljše vzdrževanje inštrumentov, ki so izdelani iz lesa) in boljša zvočna izolacija v koncertni dvorani. Zmanjšuje jakost zvoka od zunaj.

Zasebni partner v projektu bo v naslednjih 15 letih poskrbel tudi za energetsko upravljanje. Celovita energetska obnova Glasbene šole Brežice je znašala dobrih 195.000 evrov.

Občina Brežice je za sanacijo javnih stavb pridobila na razpisu Ministrstvo za infrastrukturo 1,8 milijona evrov evropskih sredstev iz Kohezijskega sklada. Zasebna partnerja si bosta v 15-letnem pogodbenem obdobju povrnila svoj vložek s prihranki zaradi nižjih stroškov porabe energije, po tem obdobju pa vsi prihranki ostanejo občini. Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev zraven že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih.

Delite