Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Uspešno zaključeni energetski sanaciji OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Brežice

Med 15 javnimi stavbami v lasti Občine Brežice, ki so bile v letu 2020 deležne delne ali celovite energetske sanacije, sta bili tudi OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in OŠ Brežice.

Celovita energetska sanacija OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Stavba osnovne šole in vrtca v Pišecah ima po celoviti energetski obnovi  tudi svežo podobo, saj je bila v sklopu investicije izvedena nova izolacijska fasada.  Zamenjano je bilo tudi neustrezno in dotrajano stavbno pohištvo (okna in vrata). Gradbena dela so obsegala dodatno izolacijo sten in stropov objekta. Nadgrajen je bil obstoječi sistem ogrevanja, ki je do sanacije uporabljal drag energent  ogrevanja  (plin). Za ogrevanje objekta sedaj skrbi toplotna črpalka na geosonde, ki je bila vzpostavljena že pred začetkom kurilne sezone. Toplotna črpalka skrbi tudi za toplo sanitarno vodo. Obnovljena je bila tudi kurilnica, nameščene žaluzije na oknih, talna izolacija podstrešja in zamenjava obstoječih svetil z varčnimi svetili.  

Ravnateljica OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc je dejala, da so v šoli izjemno veseli nove pridobitve in zadovoljni z izvedenimi deli. Dela energetske sanacije so bistveno prispevala ne samo k  lepšemu izgledu šole, ampak predvsem k zagotavljanju učinkovitejšega ogrevanja, saj  v zimskem času  končno dosegajo  ustrezno  enakomerno temperaturo, kar prej ni bilo  možno zaradi izgub ter ustreznejše temperature pri izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti  v toplejših dneh, zaradi nameščenih žaluzij  na celotnem objektu, tudi športni dvorani. Predvsem pa celovita obnova objekta zagotavlja ustreznejše pogoje za delo in dobro počutje vseh otrok in zaposlenih.

Delna energetska sanacija OŠ Brežice

Stavba OŠ Brežice je bila deležna delne energetske sanacije, katere najpomembnejši del je gotovo vzpostavitev energetskega upravljanja objekta s strani zasebnega partnerja – družbe Petrol. Na podlagi sklenjenega javno zasebnega partnerstva bo Petrol skrbel za energetsko upravljanje objekta v obdobju 15 let, kar prinaša redne meritve in nadzorovano temperaturo oz. optimalno gretje prostorov brez stroškov servisa sistema za občino in šolo. V sklopu investicije so bila zamenjana tudi svetila za bolj varčna. Med samo investicijo je bilo ugotovljeno, da prezračevanje šolske jedilnice ni ustrezno, zato je občina sanirala stanje z instalacijo klimata. V procesu energetske sanacije so bile odkrite tudi nekatere pomanjkljivosti obstoječega požarnega sistema, zato je Občina Brežice pristopila k zamenjavi požarne centrale in v nadaljevanju celotnega požarnega sistema. Po besedah ravnateljice OŠ Brežice Marije Lubšina Novak je za šolo izjemnega pomena delujoči požarni sistem, ki prav gotovo poveča občutek varnosti.

V letu 2020 je bil eden največjih projektov Občine Brežice zagotovo energetska sanacija 15 javnih stavb v javno-zasebnem partnerstvu v vrednosti približno 5 milijonov evrov, od tega je 1,8 milijona evrov evropskih sredstev pridobila občina iz Kohezijskega sklada EU. Občina Brežice brez zasebnih partnerjev in evropskih sredstev zraven že načrtovanih investicij ne bi mogla uresničiti energetske sanacije teh 15 objektov prej kot v desetih letih.

Naložbo v celovito energetsko prenovo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Delite