Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občini Brežice in Bistrica ob Sotli sklenili pogodbo za hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov

Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta kot investitorici sklenili pogodbo za izvedbo hidravlične izboljšava vodovodnega sistema v vrednosti 5.297.887,01 evra (brez DDV oz. 6.463.422,15 evrov z DDV) z izvajalcem, izbranem v postopku javnega naročanja, podjetjem HPG Brežice, d.o.o.. Z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 39.603 m se bo zagotovilo boljšo pitno vodo za 3.256 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema, projekt bo poskrbel tudi za nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine in optimizacijo delovanja vodovodnega sistema ter zmanjšanje vodnih izgub.

Svečani podpis pogodbe je potekal 26. 11. 2021 v poročni dvorani brežiškega gradu. V imenu investitorjev sta pogodbo podpisala župan Občine Brežice Ivan Molan in župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, v imenu izvajalcev pa direktor podjetja HPG Brežice, d.o.o. Nikola Marković.  Podpisu je prisostvoval tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Ministrstvo za okolje in prostor je sofinancer projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, za katerega so pridobljena tako državna kot evropska sredstva (Kohezijski sklad).

Minister mag. Andrej Vizjak je izrazil zadovoljstvo, da se skozi takšne konkretne projekte udejanja ustavna pravica do zdrave pitne vode. Spomnil je, da bodo sredstva za manjše vodovodne sisteme in manjše sisteme za čiščenje in odvajanje odpadnih voda na voljo tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost. Predvidoma decembra bosta objavljena dva razpisa za tovrstne projekte v vrednosti dobrih 107 milijonov evrov.

Vrednost celotnega projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli skupaj z izvedbo, strokovnim nadzorom ter projektom obveščanja in informiranja javnosti znaša 6,67 milijona evrov z DDV (Občina Brežice 3,96 milijona evrov in Občina Bistrica ob Sotli 2,7 milijona evrov). Od tega bo EU oz. Kohezijski sklad prispeval 4,09 milijona evrov (85% upravičenih stroškov), država oz. Ministrstvo za okolje in prostor pa dobrih 722 tisoč evrov (15% upravičenih  stroškov). Preostala sredstva krijeta občini iz svojih proračunov (Občina Bistrica ob Sotli 757 tisoč evrov in Občina Brežice 1,1 milijona evrov).

Župan Ivan Molan je izpostavil, da gre za projekt, ki je ključnega pomena na področju oskrbe z zdravo pitno vodo, kar je prednostna naloga občine. Občina Brežice vsako leto obnovil ali zamenja dobrih 3.000 m vodovodnega omrežja.  V obdobju od 2013 do 2023 bo občina v sistem za zagotavljanje kakovostne pitne vode vložila 12 milijonov evrov. V letu 2015 je izvedla obsežen projekt Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, v 2017 pa je odprla novo vodno vrtino Glogov Brod za zagotavljanje  zadostnih in rezervnih količin vode.

Župan Franjo Debelak je poudaril, da projekt izboljšuje oskrbo s pitno vode za celotno bistriško občino, ki se v času suše sooča tudi s pomanjkanjem vode. »Lažje je biti brez elektrike kot brez vode«, je poudaril pomen dostopa do pitne vode.

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli tudi povezuje regijo Posavje, saj bo zagotovil dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, ker se vodovodna sistema v občinah s predmetnim projektom povezujeta.

Projekt je razdeljen na tri (3) odseke v občini Brežice ter devet (9) odsekov v občini Bistrica ob Sotli v skupni dolžini 39.603 m.  Dolžina odsekov vodovoda v brežiški občini znaša 18.317 m in 21.286 m v bistriški občini. Zgrajeni bodo tudi trije novi vodohrani in sicer VH Pišece (prostornine 60m3) ter VH Brezje (prostornine 200 m3) v občini Brežice ter VH Trebče (prostornine 100m3) v občini Bistrica ob Sotli.

Začetek del (uvedba v delo) sledi v decembru 2021, dela na terenu predvidoma v začetku leta 2022, zaključek del pa je načrtovan v oktobru 2023.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Delite