Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice Projekti

Občina Brežice prejemnica certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA

Občina Brežice je uspešno kandidirala za certifikat MLADIM PRIJAZNA OBČINA s štiriletno veljavnostjo, t.j. 2022 – 2026.

Certifikat je podelil Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod pokroviteljstvom predsednice RS, Nataše Pirc Musar. Slavnostno sta ga podelila predsedujoči Skupnosti občin Slovenije, dr. Vladimir Prebilič, ter vodja projekta Mladim prijazna občina, Tadej Kobal.

Kot popotnico je predsedujoči Skupnosti občin Slovenije, predstavnikom občinskih oblasti zaželel pogum, smele odločitve, tudi takšne, ki so izven okvirjev. Napore Občine Brežice so še posebej opazili pri načrtnem obravnavanju področja mladine, ki se kaže s pripravo letnih programov za področje mladine, strokovnega sveta za mladino ter dela mladinskega centra.

Certifikat je na slavnostnem dogodku, ki je potekal v Viteški dvorani Cekinskega gradu v Ljubljani, prevzel brežiški podžupan Aleksander Gajski.

Naziv Mladim prijazna občina Brežice je prejelo 16 občin. Občina Brežice prvič, tako kot še preostale Občine – Ivančna Gorica, Kranj, Murska Sobota, Ribnica. Veljavnost so prvič podaljšale še Mestna občina Celje, Črna na Koroškem, Idrija, Kamnik, Ljutomer, Trbovlje; drugič pa Občine Črnomelj, Domžale, Postojna, Slovenske Konjice.

Certifikat je priznanje lokalni skupnosti, ki uspešno izvaja ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, t.j. po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika, mobilnost mladih, skupni projekti med mladimi in Občino.

Ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

Občina Brežice je primer dobre prakse vključevanja mladih, dela z mladimi in za mlade. Lokalni mladinski center je tudi edini center v Sloveniji, ki je nosilec znaka kakovosti Sveta Evrope za mladinske centre. Občina Brežice načrtno dela na področju mladine, od leta 1999 zagotavlja tudi pogoje za delo mladinskega centra. V l. 2009 – 2010 je ob črpanju EU sredstev poskrbela za večji investiciji v mladinsko infrastrukturo, s projektom Mladinski kulturni center in Mladinski hotel Brežice, s čimer je zagotovila tudi pogoje za izvajanje večdnevnih programov za mlade, s poudarkom na mednarodni dimenziji.

Občina Brežice je neposredno v letu 2022 namenila za mlade 212.153,42 EUR sredstev (delovanje MC – plače, materialni stroški, programi, investicije; programi za mlade –participativni proračun za mlade za opremo glasbene vadnice, posebnega prostora za mlade, escape room za mlade) .

Priložnosti za podporo mladim pa udejanja tudi posredno, preko programov, v katere se vključujejo mladi, t.j. preko postavk za programe javnih del, Sopotniki in medgeneracijsko povezovanje, financiranje delovanja Fakultete za turizem, Zavoda za Šport, Knjižnice Brežice ter ostalih javnih zavodov kot tudi društev.

V letu 2022 je bila sprejeta tudi Strategija za mlade 2022 – 2030. V pripravi je akcijski načrt za mlade, ki se smiselno navezuje tudi na sprejeto strategijo. Občina ob očitnem posluhu za mlade, v ospredje postavlja vključevanje mladih in njihovo aktivno državljanstvo. Kar pomeni, da daje mladim možnost, prostor in podporo, da lahko sodelujejo in vplivajo na odločitve.

Delite