Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Idejne rešitve za dostopni Vodni center Brežice

Občina Brežice je pripravila razstavo prejetih rešitev javnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice. Razstava vseh štirih prejetih idejnih rešitev je postavljena na ploščadi pri vhodu na območje HE Brežice, v bližini lokacije, kjer bo urejen dostopni Vodni center Brežice. Razstava bo na voljo za ogled do 12. junija 2021.

Otvoritve razstave so se udeležili župan Občine Brežice Ivan Molanpredsednica sveta KS Brežice Alenka Černelič Krošelj, predstavniki ekip podjetij, ki sta pripravila prvonagrajeno idejno rešitev, podrobneje sta idejno rešitev predstavila Jana Kozamernik, Landstudio 015 d.o.o. (krajinska arhitektura) in Rok Staudacher, Elementarna d.o.o. (predstavitev objekta). Pri idejni rešitvi so upoštevali tako naravne danosti kot podobo mesta ter uporabo trajnostnih materialov in energetsko učinkovitost objektov. Otvoritve se je udeležil tudi direktor družbe HESS d.o.o. Bogdan Barbič, občina se podjetju HESS zahvaljuje za uporabo prostora za razstavo, ki je namenjena temu, da si jo lahko ogleda čim več občanov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je bil arhitekturni natečaj prvi korak v smeri novega vodnega centra. Na osnovi nagrajene natečajne rešitve bo občina  letos pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, to naj bi pridobili do konca leta 2022. Pričetek gradnje, ki bo potekala po fazah, je predviden po pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2023 in zaključek del v roku treh let. Na podlagi okvirnih ocen že izvedenih podobnih investicij in izbrane idejne rešitve Občina Brežice ocenjuje, da bo investicija v dostopni vodni center Brežice znašla med 5 in 6 milijoni evrov. Župan Ivan Molan je izrazil upanje, da bo občina lahko s projektom kandidirala za sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru nove finančne perspektive 2021–2027. 

Vodni center je bil kot športno-rekreacijska površina prostorsko umeščen že s sprejetjem Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne (HE) Brežice (uredba sprejeta v 2012), ob gradnji infrastrukture HE Brežice pa so bile že izvedene nekatere ureditve, namenjene športno-rekreacijskemu centru. Občinski svet Občine Brežice je podal svoje soglasje k umeščanju HE v prostor ob pričakovanju, da bo država z ureditvami ob HE kompenzirala posledice vplivov energetske investicija. Zaveza države je bila, da se ob izgradnji HE zagotovi poplavna varnost naselij, da bo omogočeno namakanje v kmetijstvu in da bo urejena vsa potrebna infrastruktura. Ker je brežiška občina turistična, je bila pri odločitvi o izdaji soglasja še posebej pomembna možnost, da bodo ureditve ob akumulacijskem jezeru omogočile dodatno turistično in športno ponudbo kot je npr. vodni center.

O javnem natečaju

Občina Brežice je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije konec septembra leta 2020 objavila javni projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni Vodni center Brežice. S pomočjo natečaja je občina želela pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena.

Na natečaj so prispele štiri naloge in ocenjevalna komisija javnega natečaja je med njimi izbrala najboljšo rešitev pod šifro 15450 (elaborat št. 3) avtorjev Landstudio 015, d.o.o. in Elementarna d.o.o.. Avtorji krajinske arhitekture iz Landstudia 015, d.o.o. so: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh., Nika Marn, mag. inž. kraj. arh., Živa Pečenko, mag. inž. kraj. arh., Tom Pogačar, mag. inž. kraj. arh., Urška Kristina Škerl, MA arh. urb.. Avtorji arhitekture iz Elementarne d.o.o. so:            Rok Staudacher, mag. inž. arh., Ambrož Bartol, mag. inž. arh., Dominik Košak, mag. inž. arh., Miha Munda, mag. inž. arh. in Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh..

O dostopnem vodnem centru

Ureditev dostopnega vodnega centra je načrtovana ob akumulacijskem jezeru, na površini na 6 ha zemljišč. Obsegal bo umetno kajakaško progo, čolnarno površine cca 1.000 m2, otroško igrišče, parkirišče, površine za gledalce ter vso potrebno infrastrukturo. V čolnarni bodo potrebni prostori za hranjenje čolnov in opreme, garderobe, manjše prostore za vadbo, prostore za izvajanje dejavnosti izposoje čolnov, prostore za fizioterapijo, zdravniško oskrbo, civilno zaščito, manjšo trgovino ter gostinski lokal.

Dostopni vodni center bo imel izredno pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi. Občina Brežice je že z mednarodnim projektom Občuti svobodo vode, ki se je izvajal v letih 2017 in 2018 in za katerega je pridobila evropska sredstva na razpisu Evropske Komisije, želela s projektni partnerji vzpostaviti gibalno oviranim ljudem prijazno športno okolje, ki omogoča enakovredne možnosti športnega udejstvovanja za vse. Dostopni vodni center predstavlja nadaljevanje poti k temu cilju.

Delite