Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Energetska obnova dobovske šole in športne dvorane ter gradnja novega vrtca

V mesecu septembru intenzivno potekajo dela energetskih obnov objektov v lasti Občine Brežice, ki se izvajajo v javno zasebnem partnerstvu. V Dobovi se bližajo zaključku dela energetske obnove šole in športne dvorane, pripravljena je tudi gradbena jama za novi vrtec, za katerega je bilo najprej potrebno porušiti stari objekt. Dela na gradbiščih ob šoli potekajo v skladu z načrti, vrednost vseh del v letu 2020 znaša 1,7 milijona evrov. Prizorišče investicij je obiskal župan Ivan Molan in se seznanil s tem, kako poteka delo v nekoliko drugačnih razmerah.

2020 sept Ravnateljica OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova Ivana Baškovič o obnovi šole in gradnji vrtca.MP3
2020 sept Župan Občine Brežice Ivan Molan o investicijah v Dobovi.MP3

V letu 2020 poteka v občini Brežice močan investicijski cikel, še posebej na področju izobraževanja ter predšolske vzgoje in varstva. Poleg vrtca v Artičah se nov vrtec gradi tudi v Dobovi, ob OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. V času počitnic je občina preuredila podstrešje dobovske osnovne šole z namenom pridobitve novih učilnic, ker je šola nekaj učilnic v pritličju namenila za igralnice vrtca v času rušenja in gradnje nove stavbe vrtca.  V večini prenovljenih prostorov na podstrešju pouk že poteka, nekaj prostorov pa se še ureja, je pojasnila ravnateljica Ivana Baškovič. Vrednost urejanja prostorov na podstrešju, kjer je šola pridobila tudi dodatne prostore za shranjevanje učnih pripomočkov, je znašala dobrih 88.000 evrov.

Objekt starega vrtca je porušen, pripravljena je gradbena jama za novi vrtec in narejeni oporni zidovi ob zelenih površinah. Novozgrajeni vrtec bo pet oddelčni v velikosti 817,35 m2 neto tlorisne površine, imel bo zelene površine namenjene igri na prostem, urejena bodo parkirišča in priključek do ceste. Župan Občine Brežice Ivan Molan je dejal, da se tudi sam veseli čimprejšnje izgradnje vrtca, ki bo rešil prostorsko stisko in omogočil nemoteno delo tako v vrtcu in šoli kot v športni dvorani. Rok za dokončanje gradnje novega vrtca je 30. 10. 2021.

Poleg gradnje vrtca potekajo v Dobovi tudi dela namenjena energetski obnovi šolske stavbe in športne dvorane.  Izolacija fasade, ki jo krasijo pisane barve, se zaključuje, zamenjana so bila nekatera okna, urejena senčila, šolska jedilnica ima izoliran strop, obnovljen je tudi hodnik, ki povezuje šolo s športno dvorano. Izvajalec pripravlja še vrtine za toplotno črpalko, ker bo v sklopu energetske obnove zamenjan vir energije. 

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Energetske prenove je deležna tudi športne dvorana, izvedena je izolacija fasade, zamenjano stavbno pohištvo, izolirana streha, sanirana razsvetljava, prenovljen prezračevalni sistem in urejeno pasivno hlajenje športne dvorane. Skupna vrednost energetske prenove znaša 579.000 evrov za športno dvorano in 755.000 evrov za šolsko stavbo.

Kot je dejala ravnateljica dobovske osnovne šole Ivana Baškovič, poteka energetska obnova objekta tudi na njihovi podružnični šoli v Kapelah, kjer se izvajajo dela sanacije razsvetljave in prenova ogrevalnega sistema evrov v vrednosti dobrih 94.000 evrov.

Ravnateljica opisuje delo v neposredni bližini treh gradbišč kot »Pestro, a bomo zmogli!«.  Tako učitelji kot učenci in vzgojiteljice ter otroci iz vrtca se veselijo novih prostorov, ki bodo rešili prostorsko stisko ter izboljšali pogoje za delo in igro.

Delite