Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Gradnja kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova

Dela izgradnje projekta Kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 Brežice – Dobova, za katera je Občina Brežice pridobila evropska sredstva že potekajo. Trenutno se izvajajo dela na odsekih od Trnja proti Mostecu (Lašič) in od Mosteca proti Dobovi. Ureditve kolesarske povezave v skupni dolžini 4,6 km bodo izboljšale prometno varnost in zagotovile infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oziroma rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev.

Vrednost pogodbenih del za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova znaša 2.137.629,69 evrov, projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Dela so se pričela v septembru 2021, rok za zaključek gradnje je do 30. 6. 2022. Izvajalec gradbenih del je CGP d.d. kot vodilni partner, s partnerjema GRADNJE d.o.o. Boštanj in KOP Brežice d.d..

Namen projekta je zagotoviti zaključeno kolesarsko povezavo na relaciji Brežice – Dobova in s tem kakovostne infrastrukturne pogoje, zaradi katerih bo vse več občanov za dnevno migracijo uporabljalo kolo, s kolesarsko infrastrukturo povezati Brežice z Dobovo ter izboljšati prometno varnost. Dolgoročni cilj je vzpostavitev enovitega sistema kolesarskih povezav v regiji, s primernim sistemom vzdrževanja in upravljanja. Posledica vodenja kolesarskih poti po manj prometni infrastrukturi, namenjeni ranljivejšim udeležencem v prometu, bo tudi izboljšana prometna varnost.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Ureditev državne ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova

Ob gradnji kolesarske povezave sočasno poteka projekt Ureditev državne ceste R2-420/1335 Brežice–Dobova v dveh fazah v skupni vrednosti 4.746.043,41 evrov, pri katerem sodelujeta Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Brežice.

Vzporedne ureditve na državni cesti, ki bodo potekale ob gradnji kolesarske povezave, so večinoma namenjene večji prometni varnosti (izgradnja pločnika v naselju Mostec; sredinski otok s prehodom skozi vozišče (Mostec), rekonstrukcija mostu preko Gabrnice;  v priključku za Obrtno cono Dobova predviden nov prehod čez cesto za kolesarje; obstoječe avtobusne postaje se postavijo izven območja vozišča; ipd.).

Kolesarska povezava R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Zaključen je postopek javnega naročanja za izbor izvajalca za izgradnjo kolesarskih povezav ob državni cest R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi. Izbrani izvajalec je CGP d.d., kot vodilni partner s partnerjem KOP Brežice d.d.. Pogodba za izvedbo del je v fazi podpisa. Vrednost pogodbenih del znaša 2.272.268,59 evrov. Začetek del izgradnje kolesarske povezave je predviden v začetku leta 2022, zaključek gradbenih del pa 30. 3. 2023.

Delite