Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Delovno srečanje župana Občine Brežice s predstavniki Direkcije RS za ceste

Dne 25.5.2021 je potekalo na Občini Brežice delovno srečanje župana z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: DRSI), z direktorjem Sektorja za investicije v ceste, g. Tomažem Willenpartom s sodelavci.

Uvodoma je beseda tekla o Vzhodni obvoznici Brežic, najprej o prvi fazi z najdaljšim mostom čez Savo do Trnja in nato o drugi fazi, ki vključuje več nivojsko križanje Brezina (pri Intermarketu). Za obe fazi je že izbran izvajalec inženirskih storitev, ki bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja.  Temu sledijo odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja. V juniju letos predvidevamo sklenitev Sporazuma o sofinanciranju, kjer bodo opredeljeni deleži sofinanciranja Občine Brežice in ostalih deležnikov. Za nadvoz v Brezini je z DRSI in Občino Brežice usklajena projektna naloga ki gre najprej v potrditev Komisiji za nivojske prehode, nato sledi javni razpis za izbiro projektanta.

Občina Brežice je pridobila kohezijska sredstva za dve kolesarski povezavi in sicer Dobova-Brežice in Brežice-Krška vas. Investicija v izgradnjo kolesarskih povezav bo potekala sočasno z investicijo DRSI, ki bo rekonstruirala ceste ob trasi kolesarski stez. Tako je v tem trenutku že objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kolesarske povezave in rekonstrukcijo ceste za investicijo na trasi Brežice-Dobova, temu bo v prihodnjih tednih sledil še razpis za izbiro izvajalca za kolesarsko povezavo Brežice-Krška vas.

Ravno tako sta v pripravi investiciji v obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. Za rekonstrukcijo ceste v Podgračenem je izbor izvajalca del v zaključni fazi, tako se bo z deli lahko pričelo že v juliju letos, če bodo uspešno rešena še zadnja lastniška vprašanja. Po zaključku rekonstrukcije te ceste, sledi rekonstrukcija ceste v Ribnici, kjer je v teku razširitev usklajevanja projektne dokumentacije.

V Kapelah  potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika. V primeru, da bodo odkupi zemljišč zaključeni do jeseni, bo takrat tudi objavljen javni razpis za izvajalca del in po zaključku razpisa tudi začetek del.

Občina Brežice ima izdelano projektno nalogo za ureditev večnamenske poti Šentlenart-Spodnja Pohanca. Skladno z zaključki tega sestanka jo bo, v juniju letos, razširila še z ureditvijo ceste, saj je sočasna investicija z DRSI nujna. Občina Brežice bo po uskladitvi projektne naloge z DRSI tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca, sofinanciranje investicije pa bo skupno. Gre za izjemno nevaren odsek ceste, zato si oboji prizadevamo za čimprejšnjo ureditev.

Sestanek smo zaključili s temo navezovalne ceste Brežice-Krško. Če bodo pridobljena vsa potrebna soglasja, bo javna razgrnitev projekta v septembru letos.

Delite