Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve Projekti

Za spodbude v podjetništvu smo letos namenili 25% več sredstev

Občina Brežice je letos preko javnega razpisa za spodbujanje podjetništva namenila 160.000 evrov, kar je za 40.000 evrov več sredstev kot leto prej. Na razpisu je bilo uspešnih 37 popolnih vlog. Povprečna višina sofinanciranja upravičenih stroškov je znašala dobrih 21 %.

Vloga podjetnikov izrednega pomena za razvoj in stabilnost občine

Občina Brežice se zaveda kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, je dejal župan Ivan Molan, zato s svojim delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina to opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam s občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovno-industrijskih con ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom. Ob tem je župan Ivan Molan poudaril, da je občina letos povečala fond sredstev za pomoč podjetnikov v višini 25 %, z učinkovitim in hitrim prostorskim načrtovanjem pa smo pridobili podjetje TPV Automotive, ki je poleg širitve proizvodnje v občino preselilo tudi svoj sedež.  

Na področju podjetništva, s pričetkom priprave OPPN v letošnjem letu, občina načrtuje širitev Obrtne cone Dobova. V sklopu podjetniških priložnosti Zavod za podjetništvo, turizem in mladino izvaja za podjetnike najrazličnejša izobraževanja, v letošnjem letu so organizirali tudi karierni sejem, na katerem se je več kot 400 mladim udeležencem predstavilo 34 podjetij.

V občini Brežice imamo razvito podjetništvo na zelo različnih področjih od drobne obrti, uslužnostnih dejavnosti, turizma, gradbeništva, obdelave kovin, energetike in še mnogo drugih. Iz baze  podatkov AJPES-a je razvidno, da imamo v naši občini šest delniških družb, 680 družb z omejeno odgovornostjo in 1.095 samostojnih podjetnikov.

Sredstva sofinanciranja za tri namene

V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice se sofinancirajo naložbe v stroje in opremo, najemnine v starem mestnem jedru in sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami.

Omenjen javni razpis je bil pripravljeni v skladu s Pravilnikom o spodbujanju podjetništva v občini Brežice. Najava je bila objavljena v Posavskem Obzorniku, objava pa v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Brežice, rok za prijavo pa je bil 15. 9. 2022. Za izvedbo razpisa je bila s strani župana imenovana tri članska strokovna komisija, ki je vodila celoten postopek, rezultate pa je na dogodku predstavil pomočnik vodje oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Roman Matjašič. 

Višina občinskih sredstev javnega razpisa za spodbujanje podjetništva je letos znašala 160.000 evrov, kar predstavlja 40.000 evrov oz. 25 % več kot v letu 2021. Prijavitelji so oddali 41 vlog, od tega je 37 vlog izpolnjevalo vse razpisne pogoje. Delež sofinanciranja naložb znaša 21,26 %, najvišji znesek subvencije znaša 8.504 evrov.

Roman Matjašič, ki skrbi na občini za področje podjetništva, je prisotne seznanil, da bo v naslednjem letu še zadnji razpis po obstoječi shemi pomoči de minimis. V letu 2023 bo potrebno sprejeti nov pravilnik in priglasiti novo shemo državnih pomoči za novo programsko obdobje 2024-2029.

Po predstavitvi rezultatov javnega razpisa so podjetniki in podjetnice prejeli pogodbe za sofinanciranje spodbud v podjetništvu, nato je sledilo neformalno druženje. Za kulturni program dogodka je poskrbela vokalna skupina UP, ki deluje v okviru Društva upokojencev Dobova-Kapele, prireditev je povezovala Anja Urek.

Delite