Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Skupina TPV se je odločila širiti proizvodne kapacitete v naši občini

Zaradi pridobitve novih poslov za največje svetovne proizvajalce v avtomobilski industriji se je skupina TPV, ki proizvaja visokotehnološke izdelke, odločila za širitev proizvodnih kapacitet v občini Brežice.

S širitvijo tako na območju obstoječe poslovne enote v Šentlenartu kot tudi na območju Industrijsko poslovno cono (IPC) Brezina je podjetje potrdilo pomembno vlogo občine Brežice. Investicija, ki ima status strateškega pomena na državni ravni, bo znašala cca 78 milijonov evrov in poleg ohranjanja delovnih mest predvideva v naslednjih letih najmanj 50 novih zaposlitev, med temi tudi visoko izobražene strokovnjake na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije.

Skupina TPV s svojimi poslovnimi enotami v brežiški občini tradicionalno dobro sodeluje z lokalnim okoljem, kjer že 30 oz. 60 let (predhodnica – nekdanje podjetje IMV) predstavlja pomemben delež gospodarstva.  Družba je tudi pomemben delodajalec, saj je v skupini TPV 1.200 zaposlenih, od tega nekaj čez 200 v Brežicah.

Družba TPV je sprejela odločitev, da razširi proizvodne kapacitete na območju brežiške občine na območju obstoječe poslovne enote v Šentlenartu kot tudi na območju IPC Brezina, kjer je predvidena dodatna poslovna enota z visokotehnološko opremo, sodobnimi avtomatiziranimi poslovnimi procesi v skladu s smernicami razvoja »industrija 4.0«. Podjetje TPV se je odločilo za širitev na novo lokacijo zaradi potrebe po novih proizvodnih zmogljivostih, ki so posledica tudi novo pridobljenih poslov na področju razvoja in proizvodnje komponent, ki ključno vplivajo na dinamiko ter vse bolj pomembno elektrifikacijo vozil.

TPV predvideva na lokaciji Šentlenart in IPC Brezina vzpostaviti proizvodnjo v obstoječih objektih, hkrati pa na tem območju že načrtujejo tudi gradnjo novih objektov. Proizvodnja bo vsebovala izdelavo komponent iz visoko trdnostnega jekla in aluminija. Sodobne tehnologije oblikovanja in spajanja kovin bodo v največji možni meri avtomatizirane, podprte s sodobnimi robotskimi sistemi, strojnim vidom in sistemi umetne inteligence. Delo bodo v novi tovarni, ki bo narejena skladno s konceptom pametnih tovarn, v naslednjih letih dobili ne le proizvodni delavci, temveč tudi visoko izobraženi strokovnjaki, tehniki in inženirji na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije. Načrtovani časovni okvir predvideva začetek gradnje v avgustu 2019, predviden zagon proizvodnje pa februarja 2021.

Investicija v nove proizvodne zmogljivosti je pomembna ne le za podjetje TPV temveč tudi za lokalno in širše družbeno okolje, zato je dobro sodelovanje podjetja z Občino Brežice, Upravno enoto Brežice in resornimi ministrstvi izredno pomembno, da se investicija uspešno izvede v predvidenih obsegih in rokih.

Postopek umeščanja novih kapacitet podjetja v IPC Brezina

Za namen umestitve te strateško pomembne gospodarske investicije je bilo potrebno dopolniti in spremeniti veljavni Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za IPC Brezina. Podjetje TPV d.o.o. je januarja 2019 podalo pobudo za spremembe in dopolnitve OPPN za IPC Brezina, Občina Brežice je z aktivnostmi v postopku dopolnjevanja OPPN z namenom fleksibilnejših pogojev pri umeščanju gospodarskih subjektov v IPC Brezina sledila tako časovnemu načrtu investicije podjetja kot vsem zakonskim rokom in z zakonom določenem postopku. 

V postopku je občina uskladila spremembe in dopolnitve OPPN z vsemi pristojnimi  nosilci urejanja prostora (skupno 10), v času javne razgrnitve ter javne obravnave pa ni bilo podanih pripomb na predstavljeni prostorski akt. Ko bo Občinski svet Občine Brežice potrdil dopolnjeni OPPN, bo to podlaga, da podjetje pridobi gradbeno dovoljenje, ki je osnova za začetek investicije v IPC Brezina.

Večmilijonska investicija strateškega pomena za občino in državo

Po besedah župan občine Brežice Ivan Molan je več deset milijonov evrov vredna investicija državnega  pomena izjemno pomembna pri razvoju gospodarstva v občini.   Občina Brežice že več kot 10 let izvaja strategijo  razvoja gospodarstva, pri čemer spodbuja posameznike in organizacije z različnimi ukrepi in spodbudami. Med temi so prilagoditve prostorskega načrta razvojnim pobudam, ureditev obrtnih in industrijskih con, uvedba subvenciji za nakupe zemljišč v conah in sofinanciranje preko javnih razpisov, ki omogočajo boljše pogoje za razvoj podjetništva.

Večmilijonska gospodarska investicija, ki je umeščena v IPC Brezina, potrjuje pravilno odločitev občine za ureditev cone kot pomembnega koraka v smeri stabilnega razvoja gospodarstva v brežiški občini. Župana Ivana Molana veseli, da so se ukrepi namenjeni podpori gospodarstva v občini izkazali za uspešne. Rezultat spodbud je tudi umestitev investicije strateškega pomena za celotno slovensko gospodarstvo v občino Brežice. Investicija skupine TPV v Brežicah sodi v rang investicij, ki jih je država prepoznala kot strateške pomembne in jih podprla. 

Delite