Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice

Vložitev kandidature in predstavitev programa za novo mandatno obdobje

Spoštovane občanke in občani!

Sporočam vam, da sem danes vložil kandidaturo za župana občine Brežice. Izredno sem vesel in hvaležen, da mi je do danes svojo podporo izkazalo 640 občank in občanov s prvopodpisanim Draženom Levojevićem.

Dovolite mi, da se zahvalim tudi vsem, ki ste se danes udeležili tiskovne konference na kateri sem predstavil svojo kandidaturo za župana občine Brežice v novem štiriletnem mandatu.

Program novega mandata 22-26:

Zakaj odločitev za vnovično kandidaturo?

V Sloveniji in v občinah se je pokazalo, da je kontinuiteta pomembna za razvoj, saj je ta možen le s projekti in programi, zastavljenimi za daljše obdobje. Zame predstavlja vodenje občine še vedno izziv, ki sem ga ob dobrem počutju pripravljen sprejeti tudi v novem mandatu. Občino odlično poznam, zavedam se katere projekte občanke in občani še pričakujejo in vem, da jih bomo z ustvarjeno ekipo uresničili. Moj cilj je občina, kjer se bodo dobro počutili tako občani vseh generacij kot tudi njeni obiskovalci.

Kako kandidirate?

Verjamem, da je naloga župana povezovati in zastopati vse občanke in občane, zato tudi tokrat kandidiram z zbranimi podpisi volivk in volivcev. H kandidaturi me zavezuje 640 podpisov občank in občanov različnih profilov, med temi tudi več kot 40% svetnikov občinskega sveta zadnjega mandata iz različnih strank in list. Vesel bom tudi podpore strank in neodvisnih list, ki se bodo za to odločile.

Zakaj kandidatura z zbiranjem podpisov?

Za uspešen razvoj občine in dobro občank in občanov je nujno sodelovanje z vsemi, ki si tega želijo in to zmorejo, ne glede na medsebojne ideološke razlike. To z dejanji izkazujem od prvega dne županovanja, ko sem opustil prakso delitve občinskega sveta na koalicijo in opozicijo. Predobro se zavedam, da se z ustvarjanjem koalicije ne povezuje, temveč nasprotno – izključuje del svetnikov opozicije in posledično tudi njihovih volivcev, ki so jim zaupali svoj glas. Sam sem ponosen,  da smo v vseh mojih mandatih županovanja vse ključne odločitve v občinskem svetu sprejemali soglasno oz. z veliko večino svetnikov.

Poudarki v novem mandatu

Novi mandat označujem s sloganom »ZA aktivne Brežice«, kjer izpostavljam:

Aktivne občanke in občane

Razvoj občine vidim v tesnem sodelovanju z občankami in občani, zato zagovarjam so-oblikovanje proračuna kot temeljnega akcijskega načrta lokalne skupnosti preko

 • Dobrega sodelovanja KS (krajevnih skupnosti);
 • Z neposrednimi predlogi skozi proračunsko leto;
 • S predlogi, podanimi v obdobju javne razprave predloga proračuna ter
 • Z rednim izvajanjem participativnega dela proračuna, kjer bomo tudi v prihodnje ohranili ločeno participativni proračun za mlade.

Aktivno družbeno življenje

Želim, da novi mandat zaznamuje ponovna aktivna vključitev občanov v družbeno življenje, zato bom tudi v prihodnje zagovarjal in nadgradil sodelovanje s skoraj 300 nevladnimi organizacijami (društvi, zvezami) s katerimi občina redno podpisuje pogodbe o sofinanciranju in partnerstvu pri izvajanju letnih programov. Kvaliteta bivanja je odvisna ne le od investicij temveč tudi od ponudbe in aktivnosti, ki jih občina soustvarja skupaj s Športno zvezo, Zvezo kulturnih društev, Občinsko turistično zvezo, Gasilsko zvezo, njihovimi člani, humanitarnimi in ostalimi društvi.

Krepili bomo aktivnosti v smeri oživljanja mestnega jedra s poletnimi prireditvami in različnimi dogodki skozi celo leto.

Na področju družbenega življenja občino pomembno zaznamuje delovanje občinskih javnih zavodov, ki delujejo v okolju kot podaljšana roka občine. Tako želim tudi v prihodnje krepiti mrežo osmih osnovnih šol s podružnično, vrtcev, glasbene šole, knjižnice, muzeja, zdravstvenega doma, lekarne, zavoda za šport, zavoda za podjetništvo, turizem in mladino, letalskega centra.

Še naprej bom trden zagovornik krepitve programov državnih inštitucij v naši občini, od programov bolnišnice do pozicije finančnega urada , geodetske uprave, upravne enote, policije, inšpekcijskih služb …, ki našo občino postavljajo za upravno središče regije in so pomemben zaposlovalec v našem okolju.

Aktiven trajnostni in okoljsko odgovoren razvoj

Investicije v prostoru so gonilo razvoja, ki jih občanke in občani prepoznavate tudi skozi podane pobude in izvedene ankete. V obdobju mojega županovanja smo v občini obseg teh povečali za 10x. To nam je uspelo le z odlično vzpostavljeno ekipo sodelavcev občinske uprave in javnih zavodov, usposobljene za dolgoročno načrtovanje in razvoj projektov s katerimi smo uspešno pridobili podporo evropskih sredstev.

Tudi v prihodnje zagovarjam enakomerna vlaganja v vseh krajih občine:

 • Prioritetno je potrebno zaključiti vlaganja v oskrbo s pitno vodo vseh občank in občanov (vodovod Pečice-Križe, Piroški vrh, Brezje, sistematična zamenjava obstoječih salonitnih cevi, hidravlične izboljšave obstoječih vodovodnih sistemov);
 • Izvesti investicije v odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalizacije na območjih krajevnih skupnosti Krška vas, Cerklje ob Krki, Skopice, Bizeljsko, Čatež ob Savi, Artiče in Dobova);
 • Nadaljevati vlaganja v osnovne šole (Artiče, Globoko, razširitev Brežice);
 • Krepiti investicije v izgradnjo nove in posodobitev obstoječe cestne in prometne infrastrukture (obnova cest z dograditvijo pločnikov v posameznih krajih občine, most Boršt, vzhodna obvoznica z novim mostom in nadvozom Brezina, cesta Pohanca);
 • Nadaljevati investicije v infrastrukturo za trajnostno mobilnost (nadgradnja povezav mestnega središča s kolesarskimi stezami in kolesarskimi potmi z okoliškimi kraji),
 • Izgraditi parkirno hišo v mestnem središču;
 • Vlagati v razvoj krajevnih središč in nadaljevati z investicijami v večnamenske domove (Cerklje ob Krki, Bizeljsko).

Občina je že energetsko sanirala večino javnih objektov, ki jih želimo dolgoročno narediti samooskrbne k čemer bomo spodbujali tudi občanke in občane.

Aktivno gospodarstvo, turizem in kmetijstvo

Občinski prostorski načrt je temeljni razvojni dokument občine. Tudi v prihodnje ga bomo oblikovali z vključevanjem in zagovarjanjem zaznanih pobud na terenu, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj gospodarstva na vseh področjih. Ključno je:

 • Širitev obrtne cone Dobova ter
 • Nadaljnji razvoj industrijsko poslovne cone Brezina in
 • Poslovne cone Slovenska vas. 

Še naprej bomo aktivno pridobivali nove vlagatelje za popolnitev con, predvsem podjetja, ki se bodo zavezala k trajnostnemu in samooskrbnemu delovanju.

Na področju kmetijstva bomo krepili spodbude za ohranjanje in razvoj podeželja, izvedli investicijo v namakalni sistem, skrbeli za promocijo lokalnih in ekološko pridelanih pridelkov, spodbujali lokalno samooskrbo, povezovali kmetijstvo in turizem na področju kulinarike in vinarstva.

Zavedam se pomena turizma v občini Brežice, ki nas postavlja na vrh lestvice po številu nočitev, zato bomo:

 • Razvijali dodatne turistične atrakcije;
 • Nadaljevali aktivnosti za izgradnjo dostopnega vodnega centra na območju HE Brežice, kjer smo po uspešno zaključenem arhitekturnem natečaju pridobivamo potrebno projektno dokumentacijo;
 • Izvedli Vrbinske ureditve ter s temi zagotovili dodatne športno rekreativne površine;
 • Vzpostavili TIC Brežice kot vhodna vrata v destinacijo s ponudbo izdelkov lokalnih obrtnikov.

Aktivna politika za mlade in starejše

Zavedam se demografske podobe, ki zahteva posebne ukrepe na eni strani za mlade in na drugi za starejše. Tako bomo:

 • Z aktivno prostorsko politiko privabili nove investitorje stanovanjskih gradenj v mestu;
 • Omogočali večjo dostopnost do stanovanjskih gradenj na območju celotne občine, posebej na podeželju;
 • Povečali fond občinskih ekonomskih stanovanj, prioritetno namenjenih mladim, ki bodo svoje življenje s poklicno in osebno potjo začrtali v občini.

Za starejše bomo :

 • Krepili podporne programe, ki jim bodo omogočali čim daljše bivanje v lastnih domovih;
 • Zagotovili cenovno ugodne stanovanjske enote;
 • Si prizadevali za izgradnjo dodatnih varovanih stanovanj;
 • Vzpostavili dnevni center;
 • Krepili programe v vseh krajevnih skupnostih.

Aktivna politika pri umeščanju državnih projektov v občino in regijo

Na območju občine Brežice kot tudi v regiji Posavje potekajo številni pomembni državni projekti, kjer bom tudi v prihodnje zagovarjal pomembno pozicijo naše občine, in sicer:

 • Sodelovanje pri izgradnji hidroelektrarne Mokrice;
 • Umeščanje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v prostor;
 • Izgradnja drugega bloka NEK;
 • Širitev Schengenskega območja z vstopom Hrvaške;
 • Aktivnosti, vezane na letališče Cerklje ob Krki, s poudarkom krepitve civilnega letalstva v povezavi z razvojem turizma;
 • Nadaljnje aktivnosti pri razvoju gospodarskega središča Feniks kot državnega projekta;
 • Povezovanje s posavskimi in dolenjskimi občinami v odnosu do države z zahtevo po aktivnem reševanju romskega vprašanja in vprašanja beguncev.

Občina Brežice bomo še naprej krepili kot aktivno športno, kulturno in upravno središče regije Posavje in obmejnega območja.

Delite