Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Foto prispevki Novice

Podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za OŠ Cerklje ob Krki

Rekonstruirani del namenjen upravi, novozgrajeni del za šolo in vrtec

Stari del šole bo rekonstruiran in namenjen za upravne prostore, knjižnico in zobno ambulanta. V novogradnji bodo umeščeni prostori za vrtec in šolo. Novi vrtec bo pritličen, vse igralnice bodo imele izhod na igrišče in orientacijo proti jugu, prav tako bo tudi večina učilnic v smeri juga. Površine prenovljene in dograjene stavbe šole in vrtca bodo obsegala cca 3.754 m2, od tega bo za šolo namenjenih 3.034 m2, za vrtec pa 719,5 m2. Vrtec in šola bosta imela ločene vhode, v vrtcu bo pet igralnic, v šolskem delu pa 16 učilnic in individualnih prostorov za pouk, poleg ostalih prostorov (kabineti, …). Zunanje površine bodo predstavljale 5.000 m2, od tega dvorišče 756 m2 in športno igrišče  1.764 m2, šolski vrt 120 m2, zunanje igrišče vrtca 1.397 m2 in zunanje terase ob igralnicah vrtca 120 m2. Notranji prostori, namenjeni športni vzgoji, bodo obsegali 627 m2, telovadnica bo večja kot sedanja in bo merila  360 m2, poleg tega bo pouku športne vzgoje namenjen tudi 62,4 m2 velik studio. Jedilnica, ki jo tako učitelji kot učenci nestrpno pričakujejo, bo velika 100 m2. Nova telovadnica bo delno vkopana, imela bo posebno parkirišče in poseben vhod za uporabnike, ki bodo prostore lahko uporabljali v popoldanskem času.

Novi prostori šoli namenjajo pomembno mesto v kraju, saj bo zaradi ustrezne razporeditve prostorov in več vhodov omogočala dejavnosti v izven šolskem času, popoldne bodo tako krajanom lahko na voljo telovadnica, knjižnica in zobna ambulanta.

Rok izdelave Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je 31. 1. 2015

Pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in dograditev osnovne šole in vrtca Cerklje ob Krki je sklenjena v pogodbeni vrednosti 231.410,10 EUR. Pogodba zajema naslednje aktivnosti  izdelavo idejne zasnove in idejnega projekta (IDZ in IDP), izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izdelavo projekta za izvedbo (PZI), pripravo popisa del ter ocenjene vrednosti investicije, izdelavo projekta opreme in popisa del za opremo (notranja oprema, zunanja oprema in igrala, oprema kuhinje), projektantski nadzor v teku gradnje, izdelavo projekta izvedenih del (PID) in koordinacija v času izdelave projektne dokumentacije. Pogodbeni partner in izvajalec projektne dokumentacije je bil izbran na arhitekturnem natečaju, ki ga je izvedla Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije v sodelovanju z Občino Brežice. Izvajalec in podpisnik pogodbe je podjetje Medprostor, arhitekturni atelje, d.o.o. iz Ljubljane.

Na natečaj je prispelo 34 predlogov. Avtorja izbrane rešitve sta Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh. In Jerneja Fischer Knap, univ. dipl, inž. arh., sodelavci pa: Mojca Gabrič, univ. dipl. inž. arh., Martin Kruh, abs. Arh., Samo Mlakar, univ. dipl. inž. arh., Klara Bohinc, abs. Arh., Žiga Ravnikar, univ. dipl. Inž. arh.

Rok za izvedbo Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je 31. 1. 2015, rok za izdelavo Projekta za izvedbo pa do 31. 3. 2015.

Delite