Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice letos namenja 105.000 evrov za sofinanciranje javnih del

Občina Brežice vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje plač udeležencev programov javnih del. Javna dela potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. V letu 2021 je Občina Brežice z rebalansom povečala sredstva za programe javnih del v višini 15.000 evrov, predvsem zaradi povišanje minimalne plače, izplačila regresa in dodatka na delovno dobo.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molanobčina s sofinanciranjem omogoča zaposlitev 17 osebam predvsem v javnih zavodih, s podpisom javnega interesa izvajalcem pa je možna zaposlitev še za dodatnih 17 oseb. Programi javnih del omogočajo zaposlitev dolgotrajno brezposelnim, ki se sicer že tako težko zaposlijo, zato so zaposlitve v programu javnih del v tem času še toliko bolj pomembne. 

Programi javnih del se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Osebe, ki so vključene v programe javnih del, katere sofinancira občina Brežice, so pri izvajalcih zaposleni za namene nudenja učne in druge pomoči, za socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, za pomoč starejšim in invalidom, za pomoč Romom pri socializaciji, za pomoč pri zagotavljanju urejenosti javnih športnih objektov pri izvajanju brezplačnih tečajev za udeležence, za pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma in pri izvajanju programov za občane, za  pomoč pri gibanju, premikanju po prostoru, pri orientaciji, spremljanju uporabnikov,  in za izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih življenjskih opravil.

Na osnovi tripartitne pogodbe se strošek plačila vključenim v programe javni del sofinancira s strani Zavod za zaposlovanje in Občine Brežice. Izvajalci javnih del so Vrtec Mavrica Brežice (dve zaposlitvi), OŠ Cerklje ob Krki (dve zaposlitvi), OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (ena zaposlitev), OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (ena zaposlitev), Splošna bolnišnica Brežice (dve zaposlitvi), CSD Posavje (tri zaposlitve), Zavod za šport Brežice (dve zaposlitvi), ZPTM Brežice (dve zaposlitvi), Zavod Papilot (ena zaposlitev) in Ozara Slovenije – Brežice (ena zaposlitev).

Občina Brežice sofinancira programe javnih del izvajalcem, ki so na podlagi izraženega javnega interesa občine uspešni na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in zaprosijo občino za sofinanciranje preostalega deleža stroškov izvajanja programa javnih del (občina zagotavlja cca 40%, zavod 60%). V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Delite