Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Namakalni sistem v Arnovih selih je pred vrati

Občina Brežice bila uspešna s prijavo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za namen tehnološke posodobitve namakalnih sistemov. Občini je bilo odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za prvo fazo posodobitve namakalnega sistema Arnovo selo. Projekt je načrtovan v dveh fazah v skupni ocenjeni vrednosti 580.000 evrov. Z izvedbo projekta posodobitve bo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočen bolj stabilen, večji in bolj kakovosten pridelek, s tem bo se bo posredno izboljšana tudi oskrba s hrano. Izvedba prve faze posodobitve sistema je predvidena v prvi polovici leta 2023.

Projekt posodobitve namakalnega sistema

Občina Brežice je leta 2018 prevzela namakalni sistem Arnovo selo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP). Sistem je potreben celovite rekonstrukcije in posodobitve, saj vanj ni bilo resnih vlaganj vse od same izgradnje. Prevzem tega namakalnega sistema in pristop k tehnološki posodobitvi je bil pogojen z dodatnimi sredstvi  MKGP pridobljenimi za ta namen. S strani ministrstva so bila dana zagotovila, da bodo javni razpisi za tovrstne zadeve. Tako je občina pristopila k izdelavi potrebne dokumentacije za prijavo na javni razpis. Dokumentacija obsega elaborat prihranka vode ter električne  energije, elaborat namakanja, geodetski posnetek celotnega sistema,  projekt za izvedbo (PZI) in elaborat odstranitve mulja iz akumulacije.

Projekt posodobitve namakalnega sistema je razdeljen v dve fazi. Prva faza obsega rekonstrukcijo črpališča in filtrirne postaje, električni priključek na nizkonapetostno omrežje, obnovo priključnih merilnih jaškov; vzpostavitev daljinskega nadzora in telemetrije, vrednost prve faze je ocenjena na 282.000 evrov. Druga faza obsega rekonstrukcijo obstoječih cevovodov. Projektantska vrednost obeh faz znaša 580.000 evrov. Dejanska vrednost del posodobitve bo znana, ko bo izveden javni razpis. Izvedba prve faze posodobitve bo omogočila ugotovitev ali so cevovodi še ustrezni ali pa jih je potrebno zamenjati.

Pogoj za prijavo na javni razpis je bil, da  ima občina sklenjene  pogodbe z lastniki (ki pristopajo k tehnološki posodobitvi namakalne sistema) v lasti več kot 50 % zemljišč na območju namakalnega sistema. Namakalni sistem obsega 33 ha, podpisanih pogodb z lastniki je za 17 ha površine, kar predstavlja več kot 51 %. Po tehnološki posodobitvi se bo določil upravljalec sistema. Stroški vzdrževanja bodo krili uporabniki, k čemer so se ti zavezali s podpisom pogodbe.

Posodobljen namakalni sistem bo omogočal bolj stabilno in kakovostno pridelavo hrane

Z izvedbo projekta posodobitve namakalnega sistema bo malim kmetovalcem na območju Arnovega sela omogočen bistveno večji in bolj kakovosten pridelek, s tem bo posredno izboljšana oskrba s hrano ter  kmetom, pridelovalcem sadja iz tega območja, zagotovljen izboljšan zaslužek, s posodobitvijo pa se bodo znižali stroški delovanja sedanjega sistema, poskrbelo za modernizacijo sistema ter s tem poenostavitev upravljanja. V končni fazi pa gre za splošno izboljšanje infrastrukture urejenosti občine ter povišanje gospodarske aktivnosti na območju.

V 2022 občina namenja tudi 208.000 evrov za spodbude kmetijstvu

Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, ter pomembnega vpliva kmetijstva na razvoj turizma, zato vsako leto namenja proračunska sredstva v ta namen. Župan Občine Brežice Ivan Molan poudarja izjemen pomen samooskrbe ter lokalno pridelane hrane, ki je v teh časih vedno bolj aktualna. Občina za spodbude kmetijstvu v 2022 namenja rekordnih 208.000 evrov, od tega preko javnega razpisa 150.000 evrov za sofinanciranje investicij v vrednosti skoraj milijon evrov.

Občina Brežice se je v mesecu maju prijavila na javni razpis MKGP za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov in pri tem bila uspešna ter dobila odobrenih 285.000 evrov nepovratnih sredstev za izvedbo I. faze in  povrnitev delnih stroškov za izdelavo dokumentacije, iz podukrepa Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Delite