Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Drugi sveženj antikorona ukrepov Občine Brežice – Župan sprejel Odredbo o oprostitvi plačila najemnine

Občina Brežice vse od razglasitve epidemije in ukrepov, ki jh je sprejela Vlada Republike Slovenije, sledi navodilom pristojnih institucij. Na podlagi izkazanih potreb je tudi Občina Brežice pripravila nekaj ukrepov, ki so namenjeni blažitvi trenutnih razmer. Kot drugi sveženj ukrepov v času epidemije kornovirus in z njim povezanih izzivov je župan Občine Brežice Ivan Molan sprejel Odredbo, s katero je mogoče najemnike oprostiti plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine. Vloge lahko najemniki oddajo na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si ali po pošti na sedež občine.

Oprostitve plačila bodo na podlagi oddane vloge deležni tisti najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, ki jim je skladno s sprejetimi interventnimi ukrepi vlade za obvladovanje širjenja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) prepovedano opravljanje dejavnosti. Oprostitev plačila najemnine velja za obdobju od razglasitve epidemije – od 12. 3. 2020 do  31. 5. 2020 oz. skladno s sprejetimi interventnimi ukrepi.  V vlogi za oprostitev plačila najemnine mora biti navedeno, da so razlog zaprtja dejavnosti sprejeti interventi ukrepi vlade. Enako določilo velja tudi za najemnike prostorov za oglaševanje v lasti Občine Brežice.

Do oprostitve plačila najemnine so upravičeni tudi tisti najemniki poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, ki jim je zaradi sprejetih interventnih ukrepov vlade za obvladovanje širjenja epidemije koronavirusa zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti in s tem obseg prihodkov. Oprostitev plačila bo mogoča na podlagi vloge iz katere bo razviden opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije koronavirusa, ki so vpivale na njihov finančni položaj. Merilo je zmanjšan obseg prihodkov, ki se ugotavlja na podlagi pojekcije prihodkov do konca leta 2020. Do oprostitve plačila najemnine so upravičeni tisti najemniki, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na enako obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50% rast prihodkov glede na enako obdobje leta 2019. Enako določilo velja tudi za najemnike prostorov za oglaševanje v lasti Občine Brežice. V primeru, da se  kasneje izkaže, da to merilo ni doseženo, mora najemnik plačati najemnino.

Občina Brežice bo lahko na podlagi vloge oprostila plačila najemnine Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah za časovno obdobje, ko fakulteta prostorov ne uporablja zaradi sprejetih interventih ukrepov vlade znotraj prej navedenega obdobja od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Delite