Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice okrepila vozni park za izvajanje Pomoči na domu

Župan Občine Brežice Ivan Molan je uradno predal tri nova vozila izvajalcu socialno varstvene storitve Pomoč na domu, Centru za socialno delo (CSD) Posavje, enoti Brežice. Z nakupom novih osebnih avtomobilov želi Občina Brežice zagotoviti izvajalkam storitve večjo varnost in s tem prispevati k večji kakovosti storitve za uporabnike. V letu 2020 je občina že zagotovila tri nova vozila, v začetku leta 2021 pa je vozni park okrepila z dodatnimi tremi novimi vozili. Vrednost vozil, kupljenih v tem letu, znaša dobrih 25.000 evrov.

Kot je v zahvali županu Ivanu Molanu dejala pomočnica direktorice CSD Posavje Andreja Osredkar, centru pridobitev treh novih vozil zelo veliko pomeni zaradi večje varnosti izvajalk storitve. V občini Brežice je pomoč pri vsakodnevnih opravilih in dostavi toplega obroka v letu 2020 povprečno potrebovalo 86 občanov na mesec, za pomoč starejšim in invalidom na domu pa skrbi deset izvajalk.

Vodja izvajanja storitve v Enoti Brežice CSD Katarina Vodeb je povedala, da izvajanje storitve poteka od ponedeljka do petka, ob sobotah pa imajo dežurstvo. Delo poteka od jutra do večera, nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan – posamezniki namreč potrebujejo pomoč tako pri jutranji kot večerni negi, v času kosila pa jim dostavijo tudi topel obrok. V Brežicah za prihodnje načrtujejo tudi storitve ob sobotah zvečer ter ob nedeljah in praznikih, torej za vseh 365 dni v letu, takšne so tudi potrebe uporabnikov.

Župan Ivan Molan se je ob predaji vozil zahvalil izvajalkam storitve pomoči na domu za njihovo delo, ki je zelo pomembno, saj močno vpliva na kakovost življenja starejših. Župan je nadaljeval, da se na Občini Brežice zavedamo demografske strukture prebivalstva in si že več let prizadevamo h krepitvi storitev, ki občankam in občanom omogočajo, da čim dlje uživajo svojo starost v zavetju lastnega doma.

Občina vsakoletno povečuje sredstva za izvajanje storitve Pomoči na domu in spodbuja CSD Posavje, enoto Brežice kot izvajalce, da storitev približajo čim večjemu številu uporabnikov. Veseli smo, da se število uporabnikov v zadnjih letih povečuje. Za subvencioniranje te socialno varstvene storitve je občina v letu 2020 namenila 155.054 evrov, v proračunu za leto 2021 pa je potrebnih za subvencioniranje storitve 175.000 evrov. Ekonomsko ceno storitve je občina v letu 2020 subvencionirala v višini 62,8 % (oz. 13,47 evra na uro), cena storitve za uporabnika je tako znašala 6,94 evrov na uro.

Občina Brežice posebno skrb namenja starejšim občanom, zato ohranja in nadgrajuje v času epidemije uveden telefon za pomoč starejšim.

Na brezplačno telefonsko številko 051 20 10 10 lahko pokličejo starejši, ki potrebujejo kakršnokoli dodatno pomoč.

Četrto leto zapored omogoča občina izvajanje brezplačnih prevozov starejših skupaj z mrežo prostovoljcev in Zavodom Sopotniki; zagotavlja sredstva za sofinanciranje t.i. e-oskrbe oz. oskrbe na daljavo, kjer si lahko starejši za dodatno varnost v lastnem domu z denarno podporo Občine naročijo storitev e- oskrbe npr. Telekoma; od leta 2017 se s podporo občine izvaja program Večgeneracijskega centra Posavje, enote Brežice, ki ponuja brezplačno številna izobraževanja, dodatne aktivnosti na različnih interesnih področjih za vse starejše, ki si želijo aktivnega druženja; občina podpira program »Starejši za starejše«, namenjen temu, da prostovoljke društev upokojencev vsako leto obiščemo vse občanke in občane, starejše od 69. leta na njihovem domu in jih povprašajo po potrebni pomoči;  občina poleg tega sofinancira tudi letne programe vseh treh društev upokojencev, ki delujejo in pokrivajo območje naše občine, pri čemer je občina sredstva v zadnjih petih letih povečala za skoraj petkrat.

Ker se zavedamo pritiska na domove upokojencev smo prevzeli pobudo za reševanje in poskrbeli, da je objekt bivšega doma upokojencev prešel v last Občine Brežice. Trenutno v njem aktivno potekajo investicijsko vzdrževalna dela, po zaključku teh del bo občina predvidoma v drugi polovici leta namenu predala prehodne stanovanjske enote. Te bodo namenjene populaciji starejših, ki so še vedno sposobni samostojnega bivanja, a jih pri kakovostnem življenju ovira lastna prevelika oz. stroškovno predraga nepremičnina, ki je sami ne zmorejo več vzdrževati. Tako bodo v bivšem objektu Doma upokojencev na voljo manjša stanovanja, stanovanjske enote, ki jih bodo lahko starejši najeli.

V lanskem letu je občina za večjo ozaveščenost starejših o vseh oblikah pomoči, ki so jim na voljo, pripravila dodatno prilogo Posavskega Obzornika pod nazivom 3. življenjsko obdobje, ki so jo prejeli vsi občani v vsako gospodinjstvo. V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za informatorja za pomoč starejšim z različnimi pomembnimi in koristnimi informacijami.

Delite