Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Rebalans proračuna za leto 2021 soglasno potrjen

Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so na 16. seji (22. 2. 2021) soglasno potrdili rebalans proračuna Občine Brežice za leto 2021. Kot je dejal župan Ivan Molan je bil proračun za leto 2021 sprejet že v začetku leta 2020, v času od sprejetja do danes pa se je zgodilo kar nekaj sprememb na področju proračunskih prihodkov in odhodkov. Med najpomembnejšimi vzroki sprememb sta epidemija in višja povprečnina. S sprejetjem rebalansa se je občinski proračun povečal na 41,5 milijona evrov, od tega je skoraj polovica sredstev namenjenih za investicije. Letošnji proračun je med najvišjimi v zgodovini občine in kot običajno prinaša investicije v vse krajevne skupnosti.

Župan Občine Brežice Ivan Molan o rebalansu proračuna za leto 2021 (zvočna izjava)

Spremembe na strani prihodkov – manj turistične takse, več državnih sredstev

Epidemija je močno vplivala na upad turizma, zato je pričakovani prihodek iz naslova turistične takse nižji. Spremenila se je tudi dinamika izgradnje treh obsežnih projektov, za katere se predvideva sofinanciranje z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Gre za projekte kolesarskih povezav Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas ter projekt hidravličnih izboljšav Brežice-Bistrica ob Sotli, ki se bodo nekoliko pomaknili v prihodnje leto, zato so v proračunu za 2021 zajeti nižji prihodki iz tega naslova.

Prihodki so se za 1,2 milijona evrov povečali na račun višje povprečninedodatnih sredstev za investicije in zakona o finančni razbremenitvi občin (država bo prevzela breme plačila oz. bo povrnila sredstva občini za mrliško pregledno službo in družinskega pomočnika ter prevzela obveznosti zdravstvenega zavarovanja brezposelnih). Dodatno je predvidenih 1,3 milijona evrov prejetih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor (za sanacijo podora v Slovenski vasi) ter na podlagi dogovora s strani Ministrstva za obrambo (sofinanciranje vlaganj v lokalno infrastrukturo ter sredstva za nabavo opreme za civilno zaščito in gasilce).

Spremembe na strani odhodkov zaradi spremembe dinamike investicij

 Obnova lesenega mostu v Cerkljah ob Krki se je pomaknila v leto 2021 zaradi dodatnih geološko geomehanskih raziskav za izvedbo pilotov v strugi reke Krke v letu 2020. Zaključena bo predvidoma letos junija. Letos se zaključuje tudi obnova jeklenega mostu čez Krko v Brežicah. Pospešila se je dinamika financiranja gradnje vrtcev Artiče in Dobova, k temu je prispevala tudi pridobitev nepovratnih sredstva EKO Sklada. Zaključek gradnje vrtcev je predviden do konca leta 2021, občina je že objavila javno naročilo za nakup opreme. Selitev vrtcev je načrtovana v februarju 2022. Predčasno bo zgrajen tudi večnamenski dom na Velikih Malencah, zato so potrebna dodatna sredstva v letu 2021, da se investicija tudi finančno zaključi.

Dodatna sredstva občina namenja nadaljevanju investicije Revitalizacija bivšega doma upokojencev, saj je zaradi staranja prebivalstva v občini in omejenih finančnih zmožnosti posameznikov nujno poskrbeti za posebej ranljivo skupino ljudi. V nekdanjem domu se urejajo bivalne enote oz. stanovanjske skupnosti, preostali prostori pa bodo namenjeni društvom upokojencev in Ozari.

Zaradi dotrajanosti in nezadostne statične varnosti Vodovodnega stolpa se je občina odločila, da že letos začne z obnovo in rekonstrukcijo stolpa. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v naslednjih mesecih bo objavljeno javno naročilo za izvajalca obnove. 

Občina Brežice in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nadaljujeta s sodelovanjem pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov. Letos je načrtovan začetek reševanja zožitve ceste v Podgračenemureditev avtobusnega postajališča na Borštu in nadaljevanja pločnika Obrežje. Občina bo izdelala tudi projektno dokumentacijo za izven nivojsko križanje v Brezini (nadvoz pri Intermarketu), DRSI pa bo ta sredstva občini povrnila. 

Povečala so se sredstva za gradnjo vodovoda, saj je oskrba s pitno vodo ključna za vse občanke in občane. Med večjimi investicijami so še obnova Ceste bratov Milavcev v Brežicah, reševanje kanalizacije v Krški vasi, obnove večnamenskih domov in številne modernizacije ter obnove lokalnih cest in javnih poti po vseh 20 krajevnih skupnostih.

Dodatna sredstva za kmetije in podjetja                                                            

Poleg povišanja sredstev za investicije Občina Brežice z rebalansom namenja več sredstev za pomoč kmetom in podjetnikov zaradi epidemije COVID-19. Občina dodatna sredstva namenja v skladu z izraženim interesom za oblikovanje novega ukrepa na področju podjetništva, ki bo pokril tiste zadeve, ki jih protikoronski paketi zakonov niso zajeli.

Delite