Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

12 let razvoja Občine Brežice

Močan infrastrukturni cikel in državni projekti

Dvanajst let vodenja občine je zaznamovalo sodelovanje v občinskem svetu, učinkovitejša občinska uprava in javni zavodi, skrb za stabilno poslovanje občine, urejanje osnovne infrastrukture (vodovodi, gradnja čistilnih naprav, odvajanje odpadnih voda, obnova in gradnja šol ter cest, obnova mestnega jedra, gradnja športne dvorane, ipd.).  v tem obdobju je bilo v brežiški prostor umeščenih kar nekaj državnih projektov – od mejnega prehoda v Dobovi, do obnove letališča Cerklje ob Krki, gradnje podvoza v Dobovi, gradnje HE Brežice in priprav za gradnjo HE Mokrice, ipd..

Razvoj gospodarstvo in skrb za lokalno skupnost

Z urejanjem poslovnih con in novim prostorskim načrtom je Občina Brežice uresničila številne razvojne podjetnikov in kmetov. Ustanovitev javnega komunalnega podjetja l. 2011, ki je v 100% lasti občine, se je izboljšala kakovost izvajanja gospodarskih javnih služb, občina pa je tudi na področju sofinanciranja delovanja in projektov društev uveljavila pregleden sistem javnih razpisov preko katerih društva prejmejo sredstva iz občinskega proračuna.

Na področju družbenih dejavnosti je občina zagotovila sredstva za štipendije preko Posavske štipendijske sheme, denarno pomoč ob rojstvu otroka, enkratne denarne pomoči, javna dela in povečali fond stanovanja za mlade družine in socialno šibke občane. Vsako leto v proračunu občina nameni kar tri milijone evrov za zagotovitev plačila razlike cene med dejansko ceno programov vrtca in ceno, ki jo plačujejo starši. 

Nadgradnjo ukrepov za spodbude kmetijstvu predstavlja javni razpis, ki del sredstev namenja promocijskim aktivnostim in preventivi, kot je nakup protitočnih mrež, sodobnih in varnih kmetijskih strojev ter traktorjev. Občina je poleg spodbud podjetništvu uvedla tudi subvencije za nakup zemljišč v poslovnih conah in bila uspešna pri prodaji tudi uspešna.

Izobraževanje in varnost

Kakovostna mreža osmih osnovnih šol v občini opremlja mlade tako z znanjem kot s številnimi spretnostmi, ki si jih pridobijo med šolanjem, saj se številne šole vključujejo v vseslovenske in celo mednarodne projekte. Nadgradnja turizma in šolstva predstavlja tudi ustanovitev in delovanje Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki jo v tem študijskem letu obiskuje 273 študentov.

Razvil se je učinkovit in odziven sistem zaščite in reševanja, ta je svojo odzivnost dokazal prav ob begunski krizi v l. 2015, redno pa se vključuje tudi v slovenske reševalne akcije in krepi sodelovanje s tujimi partnerji (Italija, Avstrija, Hrvaška).

Občina Brežice bo tudi v prihodnje utrjevala sodelovanje z čezmejnimi hrvaškimi občinami in se mednarodno povezovala s ciljem uresničevanja vsebinskih projektov kot so Glasbene delavnice, Šport za zdravo starost, Občuti svobodo vode.

Vir: Občina Brežice / Uredništvo

Delite