Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Začela so se dela projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v brežiški in bistriški občini

Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak in župan Občine Brežice Ivan Molan sta ob informativni tabli projekta, ki je postavljena na meji med občinama, na cestnem odcepu za Svete gore, medijem predstavila začetek del. Kot je izpostavil župan Ivan Molan, gre za regijski projekt izboljšave oskrbe z vodo za več kot 3.200 prebivalcev, saj sta občini skupaj pristopili k izvedbi projekta. Za projekt v skupni vrednosti 6,7 milijonov evrov sta občini pridobili 4 milijone evrov iz evropskega Kohezijskega sklada, država oz. Ministrstvo za okolje in prostor bosta prispevala dobrih 722 tisoč evrov, preostala sredstva zagotavljata občini iz svojih proračunov (Občina Bistrica ob Sotli 757 tisoč evrov in Občina Brežice 1,1 milijona evrov). Namen projekta  je zagotovitev dolgoročne varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, saj se bosta vodovodna sistema na področju Bizeljskega povezala. Kot je dejal župan Franjo Debelak, je povezava med obema vodovodoma za občane Bistrice ob Sotli izjemno pomembna, saj bodo imeli zagotovljen rezervni vir pitne vode, ki bo zagotavljal oskrbo tudi v mesecih, ko so imeli težave s pomanjkanjem vodnih virov

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema obsegajo izgradnjo treh vodohranov (VH Pišece (prostornine 60m3) ter VH Brezje (prostornine 200 m3) v občini Brežice ter VH Trebče (prostornine 100m3) v občini Bistrica ob Sotli) in 39,6 km  novih vodovodov (18,3 km v brežiški in 21,3 km v bistriški občini). Projekt je razdeljen na tri (3) odseke v občini Brežice ter devet (9) odsekov v občini Bistrica ob Sotli. Odseki vodovodnih sistemov v občini Brežice, ki bodo izboljšani so:VSDobova-Loče-Rigonce (2.599 m), VS Pišece-Bizeljsko-Bojsno (1.3218 m) in  VS Pišece-Veseli vrh (2.500 m). Dela so se začela najprej  izvajati na Veselem vrhu. Po zaključku del projekta (do konca leta 2023) bo zagotovljena nemotena oskrba s pitno vodo, rezervne vodne količine, optimizacija delovanja celotnega sistema in zboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter zmanjšanje vodnih izgub.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Delite