Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Podpisani pogodbi za gradnjo kolesarske povezave na relaciji Brežice-Dobova in obnovo državne ceste

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v sredo, 11. avgusta 2021, podpisal tripartitno pogodbo za ureditev državne ceste R2-420/1335 Brežice–Dobova med Občino Brežice, Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) in pooblaščenim izvajalcem za podpis pogodbe, CGP d.d.. Izbrani izvajalec del je podjetje CGP d.d., partner GRADNJE d.o.o. Boštanj in partner KOP Brežice d.d. (v nadaljevanju: izvajalec del).

Občina Brežice si je vse od leta 2015, ko se je zaradi begunske krize močno povečal promet in s tem obremenitev vozišča na odseku državne ceste R2-420 Dobova-Brežice, ki vodi do mejnega prehoda Rigonce, in povezuje Slovenijo ter Hrvaško, prizadevala za obnovo državne cesto R2-420, namenjeni boljši dostopnosti in prometni varnosti.

Hkrati je župan podpisal tudi pogodbo s podjetjem CGP d.d., ki bo izvajalec izgradnje kolesarske povezave ob državni cesti R2-420 od Brežic (krožišča v Trnju) do Dobove.

Občina je ob  možnosti za pridobitev  evropskih sredstev za namen trajnostne mobilnosti, ob ureditvi državne ceste R2-420/1335 Brežice-Dobova začela tudi s pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske povezave Brežice-Dobova, ki bo povezala obstoječe kolesarske poti in dogradila nove z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in izboljšani prometni varnosti.

Pogodbi v skupni vrednosti skoraj sedem milijonov evrov predstavljata gradnjo načrtovanih del po projektu Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova, katerega je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega.

Ureditve bodo izboljšale prometno varnost in zagotovile infrastrukturo za povečanje trajnostne mobilnosti oziroma rabe okolju prijaznih prevoznih sredstev. Začetek gradbenih del je predviden v septembru 2021.

Prioritetna izvedba del je gradnja kolesarske povezave, ki v pretežnem delu poteka ločeno od vozišča, ter tistega dela vozišča, kjer se gradnja kolesarske infrastrukture umešča na vozišče (skozi Mostec, v naselju Dobova ter križanje za obrtno cono in rekonstrukcija mostu preko Gabernice). Ta dela morajo biti zaključena do 30. 6. 2022.

Ostala dela, ki se lahko izvajajo samostojno na vozišču ceste se izvedejo glede na terminski plan izvajalca, najkasneje do 30.6.2024.

Vsebina projekta

Projekt Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova obsega obnovo vozišča, prilagojenega obstoječemu poteku ceste, v širini voznega pasu 6 m, na odseku od krožišča v Trnju do avtobusnega postajališča pri Gostilnih Humek v Dobovi. Površine za kolesarje se umeščajo ločeno od motornega prometa, v večjem delu po kolesarski poti, znotraj naselja bodo kolesarju vodeni po kolesarskih pasovih na vozišču. Kolesarske poti se izvedejo ločeno v širini vozišča 3,5 m ter v skupni okvirni dolžini 4,6 km.

Vzporedne ureditve, ki bodo potekale ob gradnji kolesarske povezave, predstavljajo v večjem dela namenjena večji prometni varnosti:

–        izgradnja pločnika v širini 1,7 m v naselju Mostec po levi strani (od kapelice naprej v območju stanovanjskih hiš);

–        zaradi vodenja kolesarjev na vozišču skozi Mostec se pred naseljem Mostec predvidi sredinski otok s prehodom skozi vozišče (prav tako se sredinski otok na vozišču izvede za priključkom Mostec-vas, preko katerega vodimo kolesarje na samostojno pot izven vozišča (za avtobusnim postajališčem)),

–        preko mostu čez Gabernico se izvede rekonstrukcija mostu s konzolno dograditvijo iz jeklene konstrukcije v skupni širini 2,5 m zaradi umestitve kolesarske steze, ki se vodi po vozišču;

–        v priključku za Obrtno cono Dobova je predviden nov prehod čez cesto za kolesarje z umestitvijo dodatnega pasa za levo zavijanje in ločilnim prometnim otokom (z namenom varnega prečkanja ceste);

–        obstoječe avtobusne postaje se postavijo izven območja vozišča;

–        pred Dobovo, v križišču odcepa za Mihalovec in za železniško postajo, se izvede križišče v dvignjenem platoju z umestitvijo prehodov za pešce in kolesarje;

–        zaščita vseh tangiranih vodov ter ureditev odvodnjavanja na celotni trasi, prestavitev obstoječe javne razsvetljave oz. dograditev nove v območju križanj in v naseljih.

Vrednosti pogodb in projekta

Vrednost tripartitne pogodbe med občino, direkcijo in izvajalcem znaša 4.746.043,41 evrov z DDV za dela obnove vozišča v dveh fazah. Od tega bo 4.662.693,32 evrov prispevala direkcija, preostanek sredstev pa občina. Vrednost pogodbe med občino in izvajalcem del za izgradnjo kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova znaša 2.137.629,69 evrov, projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Vrednost celotnega projekta Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova je ocenjena na osem milijonov evrov, saj poleg vrednosti gradbenih del, za katere se bosta sklenili pogodbi za gradnjo, zajema še stroške priprave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, arheoloških raziskav, pridobitev zemljišč, nadzora ter ostali vzporedni stroški.

Občina Brežice je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarske povezave Brežice-Dobova, in je upravičena do črpanja sredstev v višini 2,25 milijona evrov. Od tega 1,8 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 0,45 milijona evrov iz državnega proračuna.

Delite