Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Prireditve Projekti

Podpisana Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019-2023

V mesecu februarju so predsedniki prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini Brežice in Gasilska zveza Brežice ter Občine Brežice svečano podpisali Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019-2023. Javna gasilska služba, ki jo izvajajo prostovoljna gasilska društva, obsega izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge, delo z mladimi oz. vzgojo gasilske mladine, pomoč občanom in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva v občini.

Podpisa pogodbe so se poleg predsednic in predsednikov prostovoljnih gasilskih društev udeležili župan občine Brežice Ivan Molan, predsednik Gasilske zveze Brežice Herman Premelč, poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec, tajnik Gasilske zveze Brežice  Branko Proselc in višji svetovalec za področje zaščite in reševanja Občine Brežice Roman Zakšek.

Tako župan Ivan Molan kot predsednik gasilske zveze Herman Premelč sta se strinjala, da občina, gasilska zveza in društva dobro sodelujejo. Župan je v svojem nagovoru dejal, da je opravljanje javne gasilske službe pomembno, enako pomembno pa je tudi delo prostovoljnih gasilskih društev po krajih, kjer so prav prostovoljna gasilska društva pogosto gibalo razvoja kraja. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil vsem gasilkam in gasilcem, ki opravljajo svoje požrtvovalno delo prostovoljno in brez plačila. Prav zato je pomembno, da imajo na voljo ustrezno opremo in izobraževanja, ki pripomorejo k varnejšemu delu.

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe ureja vsebino, obseg, način in obdobje opravljanja javne gasilske službe, organizacijo in nadzor, sredstva ter pogoje za delovanje.   Vsako prostovoljno gasilsko društva opravlja nalogo javne gasilske službe na območju, ki ga določa Operativni gasilski načrt občine Brežice. Finančna sredstva za financiranje dejavnosti gasilske službe pa se vsako leto zagotovijo v proračunu občine in sicer se višina sredstev določi po sprejemu odloka o proračunu občine Brežice ter se opredeli z aneksom k večletni pogodbi. Sredstva so namenjena za izobraževanja, za zdravstvene preglede, vpoklice, za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne opreme,  vzdrževanje avtolestve, za zavarovanje gasilcev, gasilske opreme, domov, nabavo strokovne literature, za organizacijo in izvedbo vaj, tekmovanj, prireditev in delovanje.  

V občini Brežice deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev: PGD Bizeljsko, PGD Brežice, PGD Brežice – okolica, PGD Bukošek, PGD Cerina, PGD Cerklje ob Krki, PGD Dečno Selo, PGD Gaberje pri Dobovi, PGD Globoko, PGD Kapele, PGD Križe, PGD Krška vas, PGD Loče, PGD Mali Obrež, PGD Mihalovec, PGD Mostec, PGD Obrežje, PGD Orešje na Bizeljskem, PGD Dolenja Pirošica, PGD Pišece, PGD Rakovec, PGD Rigonce, PGD Sela pri Dobovi, PGD Skopice, PGD Sobenja vas, PGD Spodnja Pohanca, PGD Sromlje, PGD Stara vas – Bizeljsko, PGD Velika Dolina, PGD Veliki Obrež in PGD Župelevec.

Delite