Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Nižji komunalni prispevek del ukrepov za razvoj podjetništva v občini

Na 10. seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. Sprememba 12. člena odloka prinaša znižani faktor dejavnosti za objekte (iz 1 na 0,7), kjer se opravljajo gospodarske dejavnosti, kar pomeni nižji komunalni prispevek za podjetja.

Zakonodaja omogoča Občini, da po lastni presoji določi faktor dejavnosti ter tako določeno dejavnost v enem delu razbremeni pri plačilu komunalnega prispevka. Da bi Občina Brežice v čim večji meri vzpodbujala gospodarski razvoj na svojem območju je predlagala občinskemu svetu, da se uporaba najnižjega faktorja 0,7 (razpon je možen od 0,7 do 1,3 faktorja) razširi na vse objekte, ki so povezani z opravljanjem gospodarske dejavnosti (industrija, turizem, storitve, ipd. razen trgovine).

Ukrepi za razvoj gospodarstva

Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstva, saj je ekonomsko stanje pomemben dejavnik na vseh področjih življenja. Naloga občine je, da zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj podjetništva in kmetijstva, zato želi z ustreznim naborom ukrepov dolgoročno ustvariti spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Občina svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj stimulativnega podjetniškega okolja opravlja s širokim naborom ukrepov, med katerimi so tudi komunalno opremljanje zemljišč v poslovno-industrijskih conah,  sofinanciranje Podjetniško-obrtnega in kmetijskega sejama, sledenje podjetniškim pobudam s spremembo prostorskih aktov ter vsakoletni javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva, ki je namenjen sofinanciranju začetnih investicij, odpiranju novih delovnih mest, promociji na sejmih in subvenciji najemnin.

V 2016 tudi subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih conah

Občina Brežice bo v letu 2016 preko javnega razpisa ponudila upravičencem oz. bodočim investitorjem možnost subvencioniranja nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Brežice (IPC Brezina in Obrtna cona Dobova). Občina bo subvencionirala nakup tistih zemljišč, ki so v lasti Občine in sicer v višini do 40 % upravičenih stroškov nakupa. S takšnim ukrepom želi Občina Brežice omogočiti investitorjem optimalne pogoje za vzpostavitev in razvoj gospodarske dejavnosti v občini.

Do subvencioniranja nakupa zemljišč bodo upravičena tista podjetja, ki bodo kupila zemljišča v okviru prostorsko urejenih poslovnih in obrtnih con z namenom vzpostavitve novega obrata, širitve obstoječega obrata ipd..  Prejemnik subvencije za nakup zemljišča mora zgraditi oz. začeti s poslovanjem najkasneje v roku enega leta od prejema pomoči in izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi.

Občina Brežice bo prodaji investitorjem namenila zemljišča, ki so v njeni lasti. V Obrtni coni Dobova je na voljo pet zemljišč v velikost od 2.226 m²do 2.740 m², cena m² znaša 17,88 evrov (+ DDV). V IPC Brezina so na voljo investitorjem tri zemljišča v velikosti od 5.543 m² do 5.870 m², cena m²  znaša 19,41 evrov (+ DDV).

Povzeto po: http://www.brezice.si/objave/sporocila_za_javnost/2016021913252161/Nižji%20komunalni%20prispevek%20del%20ukrepov%20za%20razvoj%20podjetništva%20v%20občini/

Delite