Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Gradnja vrtca v Dobovi poteka po načrtih

Občina Brežice izvaja investicijo gradnja novega pet oddelčnega vrtca v Dobovi, ki bo zagotovil ustrezne prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje in varstva. Stavba novega vrtca je pod streho, trenutno potekajo dela na ravnem delu strehe, izvaja se vgradnja oken, fasada objekta, omet sten v notranjosti in dela na zunanjosti objekta. Rok za dokončanje gradbenih del je do 30.10.2021. V teku je javno naročilo za dobavo in montažo opreme za vrtec, selitev v nove prostore vrtca pa je predvidena v prvi polovici leta 2022.

Župan Ivan Molan o poteku gradnje novega vrtca v Dobovi 23 3 2021.MP3

Pogodbena vrednost izgradnje novega vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Ker je novi vrtec zasnovan kot energetsko učinkovita stavba, je bila prijava investicije na javni poziv Eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, uspešna. Za gradnjo vrtca v Dobovi je Občina Brežice pridobila nepovratna sredstva v višini 249.000 evrov. Ogrevanje bo potekalo na način talnega gretja, kot vir toplote za delovanje toplotnih črpalk pa se bodo uporabile geosonde, ki bodo omogočale tudi hlajenje prostorov.

Novi vrtec ima tri igralnice v pritličju (ena za starostno skupino 1-3, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino 3-6), dodatni dve (obe za starostno skupino 3-6) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor (namenjen tudi športnim dejavnostim otrok). Igralnice v pritličju imajo tudi zunanjo ograjeno in pokrito teraso. Terase so v nadaljevanju prav tako neposredno povezane z zunanjim igriščem vrtca. Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu.

Na južni strani vrtca je bil na novo zgrajen oporni zid z namenom pridobitve dodatnih  uporabnih zelenih površin za vrtec. Urejene bodo tudi parkirne površine z izvedbo rekonstrukcije cestnega priključka z navedenih parkirnih površin na lokalno cesto 024271 Kapele-Dobova.

Severni trakt objekta je namenjen pomožnim oz. servisnim prostorom: tu so vhodi oz. vetrolovi, stopnišče za dostop do prostorov v nadstropju, osebno dvigalo ob razdelilni kuhinji, shramba igral, garderobe in sanitarije za zaposlene, razdelilna kuhinja in pralnica. Izvedena je tudi povezava oz. pokriti dostop do športne dvorane. Ob rušitvi starega in gradnji novega vrtca sta bila v okviru javno zasebnega partnerstva energetsko obnovljena tudi stavba OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in športna dvorana.

V letu 2021 Občina Brežice gradi tudi nov pet oddelčni vrtec v Artičah, kjer dela potekajo kot načrtovano. Gradnja je predvidena do novembra 2021, v teku je javno naročilo za dobavo in montažo opreme za vrtec.

Delite