Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Gradnja kolesarske povezave Brežice- Dobova poteka po načrtih

Gradnja kolesarske povezave ob R2-420 Brežice – Dobova poteka po načrtih, zaključek gradbenih del je predviden do konca meseca junija. Rok za predajo objekta in prevzem le-tega pa je do konca meseca avgusta.

S tem bo zagotovljena zaključna zvezna kolesarska povezava na relaciji Brežice – Dobova in izvedena vzporedna infrastrukturna, zaradi katere bo vse več občanom omogočeno, da za dnevno migracijo uporabljalo kolo. Tako bo zagotovljena večja in boljša prometna varnost vsem udeležencem v prometu.

Na območjih, kjer kolesarske povezave potekajo preko urbanega prostora, se ob kolesarski povezavi sadi enoredni drevored.

Drevored se sadi na južnem robu predvidene kolesarske povezave. Kjer se kolesarske povezave izvedejo kot površine za kolesarje na vozišču se drevored sadi vzdolž obstoječe ceste.

Splošni cilji operacije so:

  • zagotoviti pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na ravni občine ter s tem doseči zastavljene operativne cilje v sklopu Celostne prometne strategije občine Brežice,
  • spodbuditi prebivalce zalednih naselij in stanovanjskih sosesk k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti,
  • povišati delež kolesarjenja v občini.

Operacija je skladna z evropsko in slovensko zakonodajo in Načrtom razvojnih programov Občine Brežice ter prispeva k uresničevanju njenih dolgoročnih ciljev.

Operacija sledi ciljem OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer je v skladu s prednostno naložbo 4.4.: “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi” z njenim specifičnim ciljem: razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Delite