Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice

Župan z ministrom Černačem o izzivih in priložnostih občine in regije v novi evropski finančni perspektivi

Občino Brežice je na povabilo župana Ivana Molana obiskal minister za strateške projekte in kohezijo Zvone Černač. Na delovnem srečanju je župan izpostavil kako pomembno je, še posebej za obmejna področja, da so na voljo evropska sredstva, ki so pomembna za razvoj, in za zmanjševanje razvojnih razlik med različnimi deli države . V nadaljevanju obiska se je minister srečal tudi s posavskimi župani in z njimi spregovoril o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014–2020 in pripravah na novo obdobje 2021–2027.

Uvodno delovno srečanje župana Ivana Molana in ministra Zvoneta Černača s sodelavci je potekalo v gradu Brežice, kjer je župan predstavil dosedanje bogate izkušnje občine pri črpanju evropskih sredstev ter izzive in težave s katerimi se občina sooča v postopkih prijave projektov na razpise. Župan je opozoril na nujnost priprave dveh operativnih programov za izvajanje kohezijske politike, posebej za Zahodno in posebej za Vzhodno kohezijsko regijo, z namenom doseganja osnovnega cilja kohezijske politike, to je  z evropskimi sredstvi zmanjševati razvojne razlike. Izpostavil je upočasnitve in zastoje, do katerih prihaja v postopkih in predstavil projekte, katere želi v prihodnje občina uresničiti s pomočjo nove evropske finančne perspektive.

Občina si želi možnosti kandidiranja za sredstva za investicije v kulturno dediščino, športno in turistično ter zdravstveno infrastrukturo, v komunalno opremljanje obrtno industrijski con, investicije za varovanje okolja, obnovo degradiranih območij, za izobraževalno-raziskovalne projekte ter za področja namenjena skrbi za starejše in mlade.  To so konkretni projekti obnove vodovodnega stolpa, ureditve kajakaške steze in vodnega centra v Vrbini, nadaljevanje obnove gradu, zahodne fasade mestnega jedra, komunalno opremljanje novih območij obrtno industrijskih con – širitev cone Dobova in Slovenska vas, ipd..

Občina Brežice je bil zelo uspešna pri pridobivanju sredstev v finančni perspektivi 2007-2013, ko je pridobila cca 40 milijonov evrov za investicije v skupni vrednosti dobrih 120 milijonov evrov, s katerimi je temeljito obnovila mesto in občinsko javno infrastrukturo.

Občina Brežice ima v tem trenutku odobrene tri projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi v okvirih dogovora za razvoj regije Posavje: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice–Dobova in Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice–Krška vas in Brežice–Čatež ob Savi v skupni vrednosti 9,5 milijona evrov, od tega je 8,1 milijona evrov evropskih in državnih sredstev.

V letu 2020 je Občina Brežice za projekt javno-zasebnega partnerstva energetskih obnov 15 javnih stavb pridobila 1,8 milijona evrov sredstev iz  Kohezijskega sklada na razpisu Ministrstva za infrastrukturo.

Sledil je ogled primera dobre prakse investicije v turizmu, sofinancirane z evropskimi sredstvi, kjer gre za t.i. glamping hišice Čebelnjak v sklopu Term Paradiso v Dobovi  oz. projekt Honey Paradise Glamping Resort. Po ogledu na terenu se je minister Černač  srečal s posavskimi župani in podžupani (srečanja so se udeležili župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan občine Radeče Tomaž Režun, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in podžupan občine Krško Silvo Krošelj) in se z njimi pogovarjal o izzivih in priložnostih nove evropske finančne perspektive za regijo Posavje.

Minister je povedal, da je potrebno izvajanje evropske kohezijske politike narediti čimbolj operativno, velikokrat so pravila preveč zakomplicirana ne zaradi zahtev  Evrope temveč zaradi slovenskih predpisov. Minister je poudaril, da so vse občine izrazile enako potrebo po podpori projektom s konkretnimi vsebinam in šele nato mehkim vsebinam. Med temi je tudi gradnje kanalizacijskih omrežij, ki zagotavljajo ohranjanje čistega in zelenega okolja, ki je eden od temeljev slovenskega turizma. Minister meni, da je potrebno v naslednji perspektivi nameniti sredstva predvsem za tista področja, ki so v Sloveniji podhranjena, med temi je prav gotovo potrebno nameniti sredstva za izboljšanje zdravstvenih kapacitet.

Zupan Ivan Molan ob obisku ministra Černača v občini.mp3
Minister Zvone Černač ob obisku občine Brežice in Posavja.mp3

Delite