Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice začela s postopkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – OPN

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v petek, 27. avgusta 2021, podpisal pogodbo s podjetjem LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., ki je bilo izbrano za izvajalca v postopku javnega naročanja za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Brežice v vrednosti 483.120 evrov z DDV.

Občina Brežice bo tako v drugi polovici leta 2021 pristopila k šestim spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta – SDOPN6. Temeljna usmeritev SDOPN6 bodo sprememba in dopolnitev strokovnih in strateških podlage občine, usklajevanje temeljnega prostorsko-razvojnega dokumenta z veljavno zakonodajo ter težnja po razvoju prostora občine Brežice. V spremembe in dopolnitve akta je povzetih 335 pobud občanov, med katerimi  je 20 gospodarsko naravnanih pobud.

V prvi fazi se bodo konkretno pripravile novelacije in posodobitve strokovnih podlag. Sledijo usklajevanja z več deset nosilci urejanja prostora in seznanitev javnosti z javno razgrnitvijo. Akt se bo zaključil s sprejemom odloka na občinskem svetu. Za postopke je predvideno časovno obdobje 36 mesecev.

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine. Vsebuje  načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določa pogoje za umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev. Ta odlok se upošteva pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri umeščanju objektov v prostor, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora, pri pripravi podrobnih prostorskih načrtov in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi.

Delite