Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Občina Brežice bo subvencionirala storitev varovanja na daljavo

Občina Brežice bo subvencionirala socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma – t.i. varovanje na daljavo. Občina Brežice se je priključila pobudi, ker je zaznala potrebo po tovrstni storitve za starejše občane, saj je delež občanov starejših od 65 let višji od slovenskega povprečja. Socialni servis varovanja na daljavo predstavlja dodatno obliko pomoči in varstva starejših in invalidnih oseb, ki živijo same. Uporabniku omogoča samostojnejše in varnejše življenje, njegove svojce pa razbremeni vsakodnevne skrbi ter s tem prispeva k podaljšanju bivanja starejših v domačem okolju.

Na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si/objave/razpisi) je bil dne 18. 7. 2019 objavljen javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma občanom občine Brežice. Na razpis se lahko prijavijo občani, ki imajo s katerim od ponudnikov, ki izvajajo storitev varovanja na daljavo, že sklenjeno pogodbo za osnovno storitev. Ena od prepoznanih tovrstnih storitev na trgu je paket “Varni in povezani”, ponudnika Telekom Slovenije. Občina Brežice bo subvencionirala varovanje na daljavo v obliki mesečne subvencije za obdobje 24 mesecev. Za stroške priključnine ali stroške opreme subvencija ni možna.

Do subvencije so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine. Upravičenci morajo izpolnjevati določene pogoje – so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine; ki bivajo sami ali ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih obveznosti odsotna. Do subvencije so upravičeni občani, katerih letni dohodki ne presegajo 8.400 EUR, oziroma ne presegajo 6.000 EUR za upravičenost do subvencije za upravičence s slabšim socialnim statusom.

Prosilci lahko oddajo vloge za dodelitev proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega leta, do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 15. novembra 2019.

Delite