Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Na naslovnici Novice Projekti

17 let vodenja Občine Brežice

1. aprila 2022 je župan Občine Brežice Ivan Molan obeležil 17 let vodenja brežiške občine. Ob tej priložnosti je predstavil prihodnje izzive občine ter izpostavil nekatere večje dosežke, predvsem uspešno pridobivanje dodatnih virov proračunskih sredstev, ki so v času od 2005 do 2022 odločilno prispevala k uresničitvi investicij v skupni vrednosti dobrih 195 milijonov evrov. Župan Ivan Molan je poudaril pomen sodelovanja in ekipnega dela tako občinskega sveta kot občinske uprave, ki je temelj uspešnega razvoja občine. Župan se je ob zaključku novinarske konference zahvalil novinarjem in predstavnikom medijev za korektno delo, saj z rednim obveščanjem javnosti o delu občine pomembo prispevajo h kakovostnemu življenju v lokalni skupnosti.

Predstavitev obdobja 17 let vodenja občine

Župan Ivan Molan je v uvodu predstavil stanje občine pred 17 leti, ko sta jo zaznamovala nesodelovanje v občinskem svetu, pomanjkanje virov prihodkov in zato tudi investicij. Prav sodelovanje v občinskem svetu na osnovi zaupanja in volilnih rezultatov ter stabilno delovanje občine, ki obsega stabilne finance in dobro delujočo občinsko upravo, sta po mnenju župana najpomembnejša za uspehe občine v preteklih letih. Občina Brežice je prepoznana kot uspešna in je pogosto predstavljena kot primer dobre prakse (vlaganja v šport, participativni proračun, …).

Občina Brežice je bila kot prva slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa (2015) in sicer s prijavo mednarodnega projekta Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging) na razpis Evropske komisije Erasmus+ (sledila sta še projekta Občuti svobodo vode in Stavi na zdravje). V  2021 je občina osvojila naziv Evropsko mesto športa 2022 – 1. slovenska občina s tem nazivom (town – občine oz. mest do 25.000 prebivalcev). Občina se je uvrstila na 5. mesto kot najbolj transparenta slovenska občina v raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin.

10 načel vodenja

Župan je načela vodenja občine strnil v 10 točk –

1. sodelovanje in vključenost (tako občinskega sveta kot občanov),

2. organiziranosti občinske uprave (z namenom zagotavljanja kakovostnega dela ob sledenju razvoju ter odzivom na spremembe v svetu beleži občinska uprava tri večje reorganizacije v času od 2005 do 2016);

3. stabilno poslovanje občine (skrbno spremljanje prihodkov in odhodkov, zagotavljanje likvidnosti, spoštovanje plačilnih rokov);

4. dolgoročno načrtovanje razvoja/investicij  (priprava prostorskih aktov in sledenje razvojnim pobudam – Občinski prostorski načrt sprejet v 2014, priprava investicij v sklopu načrtov razvojnih programov);

5. optimizacija javnih zavodov (- javni zavodi kot podaljšana roka občine in kakovosten servis za občane, jasne naloge posameznih zavodov, združevanje zavodov);

6. izboljšave prostorskih pogojev (za vrtce in šole, večnamenski domovi po vseh 20 krajevnih skupnostih, ipd.),

7. fleksibilnost pri reševanju težav občank in občanov (dostopna občinska uprava, tudi preko spletnih orodij, uvedli ankete o zadovoljstvu občanov, s pomočjo sistema ISO standarda vzpostavili pregledne postopek z jasnimi pristojnostmi in odgovornostjo);

8. kontinuirano in k ciljem usmerjeno vodenje (izvajanje dolgoročnega razvoja na vseh področjih od infrastrukture do npr. gasilstva);

9. povezanost z lokalnim okoljem (redno sodelovanje s KS, društvi, občani, tudi v sklopu skupnih dogodkov in prireditev, npr. Brežiški oktober, participativni proračun) in

10. sprejemanje odločitev za spremembe (občina sledi in odgovarja na spremenjene potrebe občanov, uprava in podporne službe občine se prilagajajo izzivom in nepredvidenim dogodkom na ravni lokalne skupnosti, regije, države, sveta (migranti, epidemija, …)).

V 17 letih za več kot 195 milijonov evrov investicij

Občina Brežice je od leta 2005 zviševala proračune in sredstva za investicije. V primerjavi z letom 2005, ko je bilo investicije občine za dobra 2 milijona evrov ob 15-miljonskem proračunu. Leto 2022 je iz vidika proračuna rekordno, saj je ta načrtovan v višini skoraj 44 milijonov evrov, od tega je cca 25 milijonov evrov namenjenih za investicije (večje investicije so z evropskimi sredstvi podprte Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, Kolesarske povezave Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas ter Brežice-Čatež ob Savi ter obnova Vodovodnega stolpa kot razgledne točke in začetek obnove atletskega stadiona).  

Participativni proračun

Občina Brežice pripravlja predloge proračunov v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ki predlagajo prednostne projekte po vseh krajih občine. Kot je predstavila participativni proračun podžupanja Občine Brežice Mila Levec je v letu 2019 občina uvedla možnost participativnega proračuna, kjer v postopku občani sami sodelujejo tako s predlogi projektov kot pri odločanju za izvedbo. Strokovne službe občine so jim v pomoč pri preverjanju izvedljivosti in vodenju projektov. Na leto je na voljo po 100.000 evrov za sklope po 14 izglasovanih projektov v dveletnem obdobju (2020-2021 in 2022-2023).  

Javni zavodi in nevladne organizacije pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega okolja

Direktorica občinske uprave Patricia Čular je predstavila delo javnih zavodov in opozorila na pogosto premalo opažen pomen učinkovitega dela javnih zavodov, ki skrbijo za vsakdan občank in občanov.

Občina je ustanoviteljica ali soustanoviteljica 18 javnih zavodov, v katerih so ob javnem podjetju zaposlene 903 osebe. Občina je bila tudi pobudnica ustanovitve Fakultete za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah, ki jo v tem študijskem letu obiskuje 285 študentov.  Vsak dan v občini Brežice obiskuje vrtce 900 otrok, osnovno šolo obiskuje 2.330 otrok, za osnovnošolce v šolskih kuhinjah vsak dan pripravijo 1.700 kosil, 1.115 otrok se vozi v šolo z avtobusom ali kombijem, te prevoze financira občina. 115 oseb je vključenih v program pomoči na domu, ki ga sofinancira občina, izvaja pa brežiška enota Centra za socialno delo Posavje.  Občina redno preko javnih razpisov zagotavlja sredstva za društva, tako za programe kot za delovanje. Približno 250 društev na leto prejme sredstva iz občinskega proračuna. Po podatkih iz prijav društva na razpise je v društva vključenih več kot 1.500 kulturnikov in 2.800 športnikov.

Prihodnji izzivi občine

Kot je dejal župan, je cilj občine zagotoviti kakovostno okolje za občane in obiskovalce vseh generacij – moto občine je: „Kjer se dobro počutijo občani, se bodo dobro počutili tudi obiskovalci.“ Med področji razvoja in vlaganj so prednostno šolstvo, zdravstvo in različne oblike pomoči najranljivejšim v skupnosti – otrokom in starejšim (nadaljevanje gradnje oz. širitve šol Artiče, Globoko, Brežice, širitev ZD in lekarne Brežice, Večgeneracijski center s prostori za Sopotnike, bivalne enote, društva; dnevni center, javna pralnica …).

Občina načrtuje povečevanja fonda občinskih stanovanj ob prostorskem omogočanju gradnje stanovanj. Občina vidi priložnosti za turizem in šport tudi ob akumulacijskemu jezeru ob HE – dostopni vodni center, rekreacijske površine, veslaška steza. Pomemben izziv je tudi aktivno sodelovanje z državo, da izpolni zaveze do občine in občanov kot je uspešno sodelovanje z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) – Vzhodna obvoznica z novim mostom čez Savo, zaveze države v sklopu DPN za HE Brežice, DPN za HE Mokrice,  izvajanje Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki (sofinanciranje lokalne javne infrastrukture) ter projekt Feniks.

Občina Brežice želi biti aktivno vključena v postopek načrtovane izgradnje 2. bloka NEK (velik delež občanov bo spadal v 10 km krog jedrskega objekta) ter imeti močno vlogo pri oblikovanju in odločanju glede regije Posavje, ki se mora razvijati policentrično.

Delite