Ivan Molan

Skupaj z vami za urejeno in prijazno občino Brežice

Novice Projekti

Sprejet proračun občine za leto 2019

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice so na 5. seji sprejeli Odlok o proračunu občine Brežice za leto 2019. Proračun v višini 28,9 milijonov evrov namenja 10,7 milijonov evrov za investicije, med večjimi investicijami je nadaljevanje obnove železnega mosta čez reki Savo in Krko, začetek gradnje novega vrtca pri OŠ Artiče in revitalizacija bivšega doma upokojencev v Brežicah.

Glavni vir dohodkov občine v letu 2019 predstavlja dohodnina (14,8 milijonov evrov).  Značilnosti proračuna so povečani tekoči odhodki (povečanje za 1,3 milijona evrov v primerjali z letom prej) in tekoči transferji (povečanje za 800.000 evrov v primerjali z letom prej) zaradi rasti življenjskih stroškov (energenti, ipd.) in delno zaradi povišanja plač v javnih zavodih. Občina Brežice v proračunu namenja več sredstev za turizem in za različne oblike pomoči posameznikom in gospodinjstvom (plačilo razlike cen vrtca, prevozi osnovnošolcev,  plačilo oskrbovalnine v domovih za starejše, pomoč ob rojstvu otroka, sredstva za družinskega pomočnika, ipd.). Občina je uspešno ohranila višino sredstev za sofinanciranje delovanja in programov društev ter ostalih organizacij (997.703 evrov), za katera lahko ti kandidirajo preko javnih razpisov.

Kot je dejal župan Ivan Molan je cilj občine enakomerno razvijati vse krajevne skupnosti.  Številni projekti so namenjeni obnovi in izboljšavi vodovodov (Križe, Cerklje 3. faza, Cirnik, Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko, Sromlje) in izgradnji kanalizacij (Gabrje, Krška vas). Občina bo nadaljevala z obnovo gradu Brežice, nogometnega stadiona, urejanjem pločnikov (Črnc, Kalin-Obrežje, itd.), načrtuje obnovo lesenega mosta čez Krko v Cerkljah in urejanje križišča v Črešnjicah, ti dve investiciji bo sofinanciralo Ministrstvo za obrambo v skladu s sklenjenim Dogovorom o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Občina proračunska sredstva zagotavlja tudi za vsebinske programe, ki so morda občanom najbližji. Takšni vsebinski projekti so mestni avtobus, projekt Sopotniki (brezplačni prevozi za starejše), večgeneracijski center, ipd..

Z amandmajema brežiški bolnišnici 100.000 evrov za nakup CT naprave

Člani občinskega sveta so soglasno potrdili še 1. amandma k proračunu, ki so ga predlagali  člani občinskega sveta mag. Andrej Vizjak, Matija Kolarič, Aljoša Rovan in Jožica Sušin. Amandma Splošni bolnišnici Brežice iz občinskega proračuna namenja 100.000 evrov za nakup CT naprave iz naslova participativnega proračuna. Za uresničitev tega amandmaja so svetniki podprli tudi uskladitveni amandma župana Ivana Molana, ki določa, da se v Načrtu razvojnih projektov (NRP) doda postavka »Sofinanciranje nakupa CT v Splošni bolnišnici Brežice« in da se črta peti odstavek 14. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (participativni proračun). Župan je ob tem opozoril na večletni mačehovski odnos države do Splošne bolnišnice Brežice, ki je namenjena za oskrbo več kot 70.000 prebivalcem Posavja, kljub temu pa država v zadnjih letih bolnišnici ni namenila sredstev za investicije in nakup nujno potrebne naprave kot je CT.   

O amandmaju za sof. CT Bolnišnici Brežice župan Ivan Molan

Tako tekoče naloge kot investicije so namenjene ohranjanju oz. zvišanju kakovosti življenja v občini za vse generacije občank in občanov. Cilje občine je, da s proračunskimi sredstvi izvaja vse naloge ter da namenja sredstva za delovanje javnih zavodov in društev ter da s projekti ustvarja ustrezne pogoje za delo, življenje in razvoj vseh, ki bivajo v občini.

Delite